Hjerter i Allmennpraksis – utfordringer og muligheter

Søndag 1. mars kl. 16.00 – onsdag 4. mars kl. 12.00

Praktisk info


Tid: Søndag 1.mars 16.00 – onsdag 4.mars 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningskandidater i indremedisinske spesialiteter.

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 24

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 24 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Kurskomite:

Overlege PhD Ole Chr. Mjølstad*)
Overlege PhD Espen Holte*)
Overlege Olav M. Leiren*)
Overlege dr.med. Rune Mo*)

Emner:

 • Hypertensjon – fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering
 • Behandling av hypertensjon- ikke-farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg.
 • EKG – rytme og morfologi.
 • Kardiale bilyder – hva kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.
 • Koronar hjertesykdom – stabile og ustabile tilstander.
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
 • Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker og implantert defibrillator (ICD)?
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Antikoagulasjon og platehemmere anno 2020.
 • Hjertesvikt – utredning, behandling og oppfølging.
 • Trening som medisin – prinsipper og effekt.
 • Kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – livsstil og medikamenter.
 • Hjertemedisinske frontlinjer.

Program

Søndag 1. mars

16.00-16.15:   Hjerter i allmennpraksis – program og målsetting.

16.15-17.00:   Hypertensjon – hva er konsekvensen av nye europeiske retningslinjer fra 2018?

17.00-17.30:   Kaffepause.

17.30-18.15:   Grunnleggende utredning av hypertensjon og hypertensiv endeorganskade.

18.15-19.00:   Effektiv medikamentell blodtrykksbehandling – hvordan skal vi nå behandlingsmålet?

 

Mandag 2. mars

08.00-08.45:  Hjerteultralyd i allmennpraksis – quo vadis?

08.45-09.30:   Pacemaker og ICD – hva er viktig for allmennlegen?

09.30-10.00:   Kaffepause.   

10.00-10.45:  Bilyder – hva kan det være, og hvem skal til ekkokardiografi?

10.45-11.30:  Feber og bilyd – har pasienten endokarditt?

 

11.30-16.00:   Lunsj

 

16.00-16.30:   Hjertebank – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.

16.30-17.00:   Synkope – banal hendelse eller livstruende sykdom?

17.00-17.30:   Kaffepause

17.30-18.00:   Platehemmere og antikoagulasjon – hvem skal ha hva og når?

18.00-18.30:   Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.

18.30-19.30:   Arytmier i kasuistikker.

Tirsdag 3. mars

08.00-08.45:   Oppdatering av retningslinjer for hjertesvikt fra 2019, diagnose og utredning.

08.45-09.30:   Praktiske poeng ved medikamentell behandling av hjertesvikt.

09.30-10.00:   Ikke-medikamentelle tiltak ved hjertesvikt – livsstil, instrumentelle og operative muligheter.

10.00-10.30:   Kaffepause

10.30-11.00:   Hjertesviktpoliklinikk – i grenselandet mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

11.00-11.30:   Å leve med nytt hjerte – en hjertetransplantert forteller sin historie.

 

11.30-16.00    Lunsj

 

16.00-16.45:   Brystsmerter – kan det være alvorlig?

16.45-17.15:   Stabil koronarsykdom – utredning og medikamentell behandling.

17.15-17.45:   Akutt koronarsykdom – hva er viktig før innleggelse?

17.45-18.00:   Kaffepause

18.00-18.45:   EKG – morfologi, iskemi og arytmi.

18.45-19.30:   EKG – kollokvium med kasuistikker.

 

 

ONSDAG 4. mars

 

08.00-08.30:   Høyt kolesterol – hva nå?

08.30-09.00:   Trening i hjertemedisinsk primær- og sekundærprofylakse.

09.00-09.30:   Kost og kosttilskudd – betyr det noe?

09.30-10.00    Kaffepause

10.00-11.00:   Kursprøve og evaluering.

11.00-11.30:   Hjertemedisinske frontlinjer og fremtidsperspektiver.

11.30-12:00:   Avslutning/oppsummering

Påmelding

Påmelding