Kursoversikt

KURS UKE 10

SØNDAG 3. MARS KL. 16.00 – MANDAG 3. MARS KL. 17.00

AKUTTMEDISIN FOR MEDARBEIDERE

Tid: Søndag 3. mars kl. 16.00 – mandag 4. mars kl. 17.00

Kursansvarlig: Tommy Johnsen, Paramedic og Arnt Krogstad, Paramedic, St. Olavs Hospital

Antall timer: 10 timer.

Godkjenninger: Av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og av Helsesekretærforbundet som tellende timer for helsesekretærer.

Målgruppe: Medarbeidere på legekontor.

Læringsmål: Å kunne håndtere akutte alvorlige livstruende situasjoner på et legekontor, yte førstehjelp og få en forståelse for rollefordeling ved slike hendelser.

SØNDAG 3. MARS KL. 16.00 – TIRSDAG 5. MARS KL. 12.00

NORMALTARIFFEN, REGNSKAP, SKATT OG PRAKSISDRIFT (Del 1 + 2)

AVLYST

Tid: Søndag 3.mars kl. 16.00 – tirsdag 5.mars kl. 12.00

Målgruppe: Allmennleger og medarbeidere

Kursledelse/ansvarlig: spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Bjarne Storset

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 15 poeng som valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen for allmennmedisin

Emner/innhold: Kurset er lagt opp til del 1 for leger og medarbeidere med tema normaltariffen og del 2 som omhandler regnskap, skatt og praksisdrift hvor temaene er lagt opp for legen som selvstendig næringsdrivende men hvor også øvrig personell på legekontor kan delta.

Læringsmål: Legen skal optimalisere takstbruken, slik at legen sikres god økonomisk drift iht. normaltariffen. Attester, forsikring, førerkort, salærtakster, NAV, Helfo og praksisprofil. Det er innlagt kasuistikker under hvert tema.
Legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Goodwill. Logistikk.

NORMALTARIFFEN (Del 1) For medarbeidere søndag 16.00 – mandag 11.15

AVLYST

Målgruppe: Leger og medarbeidere

Tid: Søndag 3.mars kl. 16.00 – mandag kl. 11.15

Kursansvarlig: Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin Bjarne Storset, fastlege i Tingvoll kommune.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 7 poeng som valgfritt kurs i videre-og etterutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål: Legen skal optimalisere takstbruken for å sikre god økonomisk drift iht. normaltariffen. Attester, forsikring, førerkort, salærtakster, NAV, Helfo og praksisprofil. Det er innlagt kasuistikker under hvert tema.

SØNDAG 3. MARS KL. 16.00 – ONSDAG 6. MARS KL. 12.00

HJERTER I ALLMENNPRAKSIS - utfordringer og muligheter

Tid: Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6. mars kl. 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningkandidater

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 24

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 24 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Emner:

 • Hypertensjon – fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering
 • Behandling av hypertensjon- ikke-farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg.
 • EKG – rytme og morfologi.
 • Kardiale bilyder – hva kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.
 • Koronar hjertesykdom – stabile og ustabile tilstander.
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
 • Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker eller implantert defibrillator (ICD)?
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Antikoagulasjon og platehemmere anno 2019.
 • Hjertesvikt – utredning, behandling og oppfølging.
 • Trening som medisin – prinsipper og effekt.
 • Kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – livsstil og medikamenter.
 • Hjertemedisinske frontlinjer.

 

Kurskomite:

Overlege PhD Ole Chr. Mjølstad*)

Overlege PhD Espen Holte*)

Overlege Olav M. Leiren*)

Overlege dr.med. Rune Mo*)

 

Øvrige foredragsholdere:

Professor dr.med. Stein Hallan**)

Overlege PhD Espen Holte*)

Overlege dr.med. Jan P. Loennechen*)

Overlege PhD Ane C. Dale*)

Overlege Harald Edsberg***)

Overlege Marcel D. Moufack*)

Spesialsykepleier Marit I. Husby*)

Pasient/daglig leder Stian Gullaksen

Overlege Elisabeth K. Vesterbekkmo*)

Prof. dr.med. Rune Wiseth*)

 

*) Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

**) Avdeling for nyresykdommer, St. Olavs Hospital

***) Medisinsk avdeling, Orkdal Sykehus

OVERVEKT I ALLMENNMEDISIN
 • Hvordan skal fastlegen følge opp overvektige – barn, ungdom og voksne. Utredning, følgetilstander, intervensjon.
 • Når og hvordan bør overvekt behandles? barn, ungdom, voksne, familieintervensjon. Operasjon – for hvem? Livsstilsendring?

 

Kurset vil ha fokus på spennende nye muligheter i fedmebehandling

 • Fastlegens nye muligheter og rolle i behandling av fedme
 • Hvordan bruke ny kunnskap og behandlingsprinsipper
 • Hvilke medikamentelle verktøy har vi.
 • Hva er nytt med fedmereduserende  kirurgi

Dette vil bli gjennomgått  og diskutert på kurset.

 

Tid: Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6. mars kl. 12.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim, professor Bård Kulseng, Senter for Fedmeforskning og Innovasjon, St. Olavs Hospital, Trondheim og overlege, spes. i allmennmedisin Åsne Ask Hyldmo, St Olavs Hospital, Trondheim

Målgruppe: Fastleger, allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering i endokrinologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Antall timer: 24 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen. Søkes også godkjent for spesialistutdanning i Endokrinologi og indremedisin.

Innhold/Læringsmål: Vitenskapelig og dokumentert kunnskap om det stadig økende helseproblemet overvekt – utredning og intervensjon. Kurset vil bli lagt opp interaktivt med gruppearbeid, kasuistikker og diskusjoner.

TIRSDAG 5. MARS KL. 09.00 – FREDAG 8.MARS ETTERMIDDAG

GRUNNKURS A - Allmennlegen og fastlegekontoret

Introduksjonskurs som bør tas som det første i grunnkursrekken.

NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 – en 6 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Tirsdag 5.mars kl. 09.00 – fredag 8.mars kl. 12.00.

Kursledelse/ansvarlig: Steinar Westin, mangeårig fastlege ved Mathesongården legesenter og professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, Trondheim.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Antall timer: 29 kurstimer. I tillegg kommer 5 timer forberedende nettkurs, samt 1 time audit av egen praksis i forkant av samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

 

Læringsmål:

 1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en ”allmennmedisinsk identitet”.
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.

 

 1. Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultasjonsferdigheter

 

 1. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid.

 

 1. Allmennmedisinske arbeidsmetoder
 • Kjenne til hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.
 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.

 

 1. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger.
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.

 

Del 1: Nettkursets innhold:

 • 1A: Regelverket og fastlegekontoret, 2 timer; Rammeverket for fastlegeordningen; lov, forskrift og avtaler
 • 2A: Legevakt, 1 time; Lover og regler, legevaktens oppgaver, organisering av legevakt
 • 3A: Helfo, 2 timer; Blå resept, regelverk for individuell stønad, andre stønadsområder, regelverk om refusjon og direkte oppgjør, takstsystemet
GRUNNKURS D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset arrangeres i tett samarbeid med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Kursdeltageren skal få kjennskap til og lære å bruke verktøy til kvalitetssikring av egen praksis. Kurset gir innføring i ulike metoder for allmennmedisinsk forskning og en introduksjon til hvor kursdeltageren kan ta kontakt for hjelp til veiledning og finansiering av forskning i egen praksis. Det gis innføring i de ulike nivåene av vitenskapelig litteratur samt databaser og nettsider der man kan oppdatere seg faglig. I kurset vil man gjennom langsgående gruppearbeid gjennomgå innholdet i kurset praktisk ved å gå «fra idé til prosjekt».

Tid: Tirsdag 05. mars kl. 09.00 – Fredag 8. mars kl. 15.00.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Timer: 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjennes med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Post doktor Tormod Rogne, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim

Kursleder/medansvarlig: Professor emeritus Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

ONSDAG 6. MARS kl. 14.00 –FREDAG 8. MARS kl. 12.00

GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS

FULLTEGNET

Tid: Onsdag 6. mars kl. 14.00 – fredag 8. mars kl. 13.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialiteten i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kursledelse/kursansvarlig: Privatpraktiserende gynekolog Kristin Offerdal PhD, Trondheim, medvirkende forøvrig: overleger ved Kvinneklinikken, St. Olavs universitetssykehus i Trondheim og privatpraktiserende gynekologer i Trondheim

Antall timer: 18 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i gynekologi i spesialiteten allmennmedisin

Læringsmål:

 • Å oppdatere legen innen prevensjon og problemstillinger omkring klimakteriet.
 • Å gi legen trening i cytologi- og endometrie-prøvetaking samt innsetting av hormonspiral og prevensjonsimplantat.
 • Å gi legen kunnskaper om utredning og behandling av blødningsproblemer, vulvo-vaginale plager samt underlivssmerter i allmennpraksis.
 • Å informere om behandlingsmuligheter ved infertilitet.
 • Å øke kunnskap om nyere behandlingsprinsipper ved urininkontinens (medisinsk og kirurgisk).
 • Å gi oversikt over det metabolske syndrom og PCOS og deres betydning for kvinner i fruktbar alder.
 • Å gjøre legen i stand til å ta målrettede hormonprøver og tolke svarene ved ulike hormonforstyrrelser.
 • Å gi informasjon om HPV-problematikken.
 • Å øke kunnskap innen sexologiske problemstillinger.
ENDOKRINOLOGI I ALLMENNMEDISIN

Tid: Onsdag 6.mars kl. 14.00 – fredag 8. mars kl. 13.15

Kursledelse/kursansvarlig: Dr. med., spes. i endokrinologi Pål Holm, Bergen

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere.

Antall timer: 17 timer.

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen endokrinologi med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Deltakerne oppfordres til å medbringe kasuistikker/prøvesvar til diskusjon i plenum.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

HELGEKURS – LØRDAG 9. MARS – SØNDAG 10. MARS

LEGEVAKTMEDISIN

Tid: Lørdag 09. mars kl 08.00 – til søndag 10. mars kl 15.45

Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, Overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital David McDonagh.

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Foredragsholder: David McDonagh

Målgruppe: Leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for Legevaktsmedisin,

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdommer.

ØRE-NESE-HALS

Tid: Lørdag 9.mars kl. 08.30 – søndag 10.mars kl. 16.30

Kursansvarlig: Petter Olberg, Fastlege Din Doktor, Trondheim og spesialist ved ØNH-avdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim.

Antall timer: 17 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i øre-nese-hals i spesialiteten allmennmedisin.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger.

Læringsmål: Å kunne diagnostisere, utrede, behandle en rekke relevante tilstander innenfor fagområdet ØNH og allergologi.

KURS UKE 11

SØNDAG 10. MARS KL. 16.00 – ONSDAG 13. MARS

KLINISK EMNEKURS I PEDIATRI

Dato: Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 13.00

Kursansvarlige: Seksjonsoverlege Lars Høsøien Skanke, St. Olavs Hospital.

Antall timer: 27 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf. som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri.

Målsetting: Kurset vil i størst mulig grad forsøke å gi konkrete råd som kan benyttes i hverdagen. Alle forelesere er tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital. Vi legger til rette for å benytte kasuistikker, ta gjerne med egne kasuistikker dersom du har problemstillinger som du mener kan være relevante for andre kursdeltakere. Det kan komme endringer i tidspunkt for foredragene. Alle foredragsholderne er glade for å diskutere aktuelle tema fra sine forelesninger over en kopp kaffe i lunsjen.

FYSIKALSK MEDISIN

Hva skal fastlegen gjøre med vonde rygger, skuldersmerter, bekken og hofteplager? Matnyttig kunnskap i allmennpraksis for riktig og rask diagnostikk og behandling av disse vanligste plager hos fastlegen.

Tid: Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 13.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

MålgruppeFastleger og allmennpraktiserende leger som ledd i spesialisering eller oppdatering. Utdanningskandidater og spesialister i Fysikalsk medisin og rehab.

Antall timer: 26 timer.

Godkjenninger: Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen.

Innhold/Læringsmål: Det vil bli gått igjennom klinisk og dokumenterte undersøkelsesteknikker for riktig diagnostikk. Valg av riktig behandling – hva fastlegen kan gjøre selv inkl. injeksjonsteknikker.
Kurset er lagt opp interaktivt med kasuistikker, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltagerne vil få undersøke faktiske pasienter.

PASIENTNÆR ULTRALYD - Del 1

Tid: Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 50

Antall timer: 18 timer.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf. som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din. Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

 

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands-on og veiledning på kursdagene.

 

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

 

Kursmateriale

 • Videoforelesningsvideoer fra Ultrasound Leadership Academy (sendes i eget vedlegg med linker i PDF).
 • Ebok: Introduction to Bedside Ultrasound 1 + 2. Lastes fra Itunes (1 og 2).

 

Veiledere/forelesere:

 1. Morten Glasø
 2. Karoline Lund
 3. Victoria Vatsvaag
 4. Marius Ryengen
 5. Geir Stene
 6. Tomas Skei
 7. Bjarte Sørensen
 8. Gordy Johnson
 9. Nils Petter Oveland

 

Emner

 1. FYSIKK – Victoria
 2. AORTA – Marius
 3. DVT – Morten
 4. NYRER – Geir
 5. GALLE – Bjarte
 6. UL i allmennpraksis – Morten
 7. Sv skap – Karoline
 8. MSK – Tomas
 9. KOMME I GANG – Canh
 10. INJEKSJON AV SKULDER – Canh
 11. LUNGE – Gordy
 12. FAST – Nils Petter
 13. HJERTE – Gordy
GRUNNKURS C - Allmennlegen og helsefremmende arbeid

FULLTEGNET

 

NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 10 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Søndag 10. mars kl. 16.00 – onsdag 13. mars kl. 12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises.

 

Læringsmål:

 1. Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid
 • Kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid, på individnivå og gruppenivå, det vil si primær-, sekundær- og tertiærforebygging, hvorav fastlegen særlig bidrar i de to sistnevnte.            Delmål: Forebyggende helsearbeid blant gravide (inkl. program for svangerskapsomsorg) 2.Forebyggende helsearbeid blant barn og unge (inkl. vaksinasjonsprogrammet og temaet barn og unge som pårørende)
 1. Problemstillinger ved supplerende undersøkelser og screening
 • Kjennskap til kriterier for screeningundersøkelser
 • Kjennskap til begrepene overdiagnostikk/ overbehandling
 • Være bevisst på hva som er kostnad/nytte/risiko ved aktuell undersøkelse.
 • Grenseoppgang mellom sykeliggjøring av befolkning og nytte ved å finne risikanter.
 1. Omsorg for egen og kollegas helse

Kjenne til mulige farer i faget (for eksempel: traumatisk opplevelse på jobb, utbrenthet, klagesaker, alvorlig sykdom og rusmisbruk) og vite hvordan man skal håndtere dette og søke hjelp hvis det skulle oppstå hos en selv eller kollega.

 

Nettkurs må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

 2C: Smittevern, 1 timer ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forbyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Tilgang til nettkursene: Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

ONSDAG 13. MARS – FREDAG 15. MARS

PRAKTISK DERMATOLOGI I ALLMENNMEDISIN

Tid: onsdag 13.mars kl. 14.00 – fredag 15.mars kl. 13.00

Kursledelse: Spesialister i dermatologi Theis Huldt-Nystrøm (Hudpoliklinikken i Namsos), Morten Dalaker (Trondheim Hudlegesenter) og Kristine Skjetne (Hudpoliklinikken i Levanger).

Antall timer: 17

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og andre leger med interesse for fagområdet.

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen hudfaget med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Hudlegene vil dele sine erfaringer fra hverdagen og gi dere praktiske råd mht. utredning og behandling. Det brukes mye bilder i undervisningen og det legges opp til casebaserte diskusjoner. Fint om du tar med din smarttelefon i forbindelse med gjennomføring av kahooter.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 17 kurstimer for videre- og etterutdannelsen i spesialiteten allmennmedisin.

OBLIGATORISK KURS I AKUTTMEDISIN

FULLTEGNET

Helsepersonell i legevakt må ha gjennomført del 1 (nettkurset) og del 2 innen 1.5.2021

Dato: onsdag 13.mars kl 15.00 – fredag 15.mars kl 12.30

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og legevaktsleger

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital, og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 15 poeng.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstander en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

Antall deltakere: Max 30

Nettkurset: Du må dokumentere at nettkurset (del 1) er gjennomført før del 2 kan gjennomføres. Administrasjonsgebyr for kurset er 250 kroner per deltaker. Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin.

Påmelding til nettkurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no)

Kursgodkjenning: 

Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).

Kursbevis: Kurset tas via Nklms læringsportal. Kursbevis for del 1 må forevises før kursstart av del 2.

PASIENTNÆR ULTRALYD - Del 2 (point of care ultrasound)

Praktisk info


Tid: Onsdag 13.mars kl. 16.00 – fredag 16.mars kl. 12.40

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 40

Antall timer: 15 timer.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursbeskrivelse:
Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av syke pasienter i primærhelsetjenesten bla a fastlegekontor, legevakt, KAD mm.

Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til leger som bruker UL i sin praksis.

EMNER – Veiledere/forelesere:

 1. Ultrasound in resource limited settings – Gordy Johnson
 2. Svangerskapskontroller – 2. og 3. trimester – Karoline Lund
 3. Vaskulær tilgang – Nils Petter Oveland
 4. Tyroidea – Victoria Vatsvaag
 5. Kuler og klumper – Morten Glasø
 6. Testikler – Victoria Vatsvaag
 7. UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne – Canh Le Nygaard og Tomas Skei
 8. Fremmedlegemer – Morten Glasø
 9. RUSH – Nils Petter Oveland
 10. Small bowel (tynntarm mm) – Gordy Johnson
 11. Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet – Canh Le Nygaard

ONSDAG 13. MARS KL. 13.00 – LØRDAG 16. MARS KL 12.00

GRUNNKURS B - Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs B del 1 – en 10 timers forberedende del.

Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til Grunnkurs B del 1 OBL – Nettkurs.

 

Tid: Onsdag 13.mars kl. 13.00 – lørdag 16.mars kl. 11.45

Kursansvarlig/kursleder: Anders Rosvoldaunet, allmennlege, Trondheim

Antall timer: 25 kurstimer. I tillegg kommer 10 timer forberedende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursoppstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 25 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

 

Læringsmål:

 1. Allmennlegens roller
 • Kjenne til allmennlegens mange roller og at de kan være til dels motstridende.
 • Særlig kjennskap til rollen som behandler, forebygger, portvakt, sakkyndig, koordinator, bedriftsleder og Rollen som bedriftsleder, fastlege, helsestasjonslege og legevaktslege er omtalt i grunnkurs A, forebygger i grunnkurs C og forsker i grunnkurs D.

 

 1. Allmennlegen som forvalter
 • Kjenne til forvaltningsrollen med hovedvekt på samarbeid med NAV; sykemelding og uføretrygd herunder sakkyndighetsrollen
 • «Portvakt kontra Døråpner» til helsetjenestetilbud i både kommune og sykehus
 • Kjenne til etiske aspekter rundt prioritering av fastlegens ressurser, hvordan håndterer man dårligere «etterspørrere» av helsetjenester og svake grupper som kan være vanskelig å hjelpe. NSAMS 7 teser inkludert «Gi mest til dem som trenger det mest».

 

 1. Samhandling i egen kommune og med 2.linjetjenesten
 • Samhandling mellom 1. og 2.linjetjenesten, PKO, samhandlingsreformen.
 • Tilsynslege på sykehjem eller i halvannenlinjetjeneste; oppgaver og ansvarsfordeling.
 • Samarbeid med andre instanser i primærhelsetjenesten: Hjemmesykepleien, sykehjem, helsestasjon, jordmor, kommunal psykiatritjeneste og ruskonsulenter.
 • Samarbeid med lokale aktører: kommunal helseenhet, pårørende/verge, barnehage, skole, BUP, PPT, barnevern, NAV, tiltaksteam, kriseteam, politi.
 • Oppfølging av kronisk syke. Samhandling, koordinatorrolle, ansvarsgrupper, individuell plan.
 • Henvisninger: Når, innhold og hastegrad. Fritt sykehusvalg. Private tilbud. Laveste effektive omsorgsnivå (LEON).

 

 1. Jus som styrer allmennlegens arbeid
 • Lover og regler som allmennlegen må forholde seg til i arbeidslivet.
 • Plikter og rettigheter for allmennlegen og pasienten, etiske grenseoppganger.
 • Klagesaker og tilsynssaker fra Statens helsetilsyn/Fylkeslegen.

 

 1. Sosiale og økonomiske ordninger for allmennlegen
 • Kjenne til forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende allmennleger (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP).
 • Kjenne til rettshjelpsordningen for allmennleger i Legeforeningen.

 

Forberedende nettkurs består av 10 timer som må gjennomføres før samlingen.

1B: NAV, 5 timer; Sykemeldingskurs, 3 timer, NAV og andre ytelser, 2 timer

2B: Innføring i helserett, 3 timer; Helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, lov og psykisk helsevern, dokumentasjonsplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt, attester og erklæringer, sakkyndig og vitne

3B: Allmennlegen og barnevern, 2 timer; Utredning av omsorgssvikt, bekymringsmelding, samarbeid med barneverntjenesten