Velg en side

Kursoversikt

KURS UKE 10

SØNDAG 4. MARS KL 16.00 – ONSDAG 7. MARS KL 12.00
OVERVEKT I ALLMENNMEDISIN
OVERVEKT I ALLMENNMEDISIN 

AVLYST

 • Hvordan skal fastlegen følge opp overvektige – barn, ungdom og voksne. Utredning, følgetilstander, intervensjon.
 • Når og hvordan bør overvekt behandles? barn, ungdom, voksne, familieintervensjon. Operasjon – for hvem? Livsstilsendring?

Tid: Søndag 4. mars kl 16.00 – onsdag 7. mars kl 12.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og professor Bård Kulseng Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Åsne Ask Hyldmo, overlege og spes. i allmennmedisin.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering i endokrinologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering og andre fagpersoner med interesse for fagfeltet

Antall timer: 26

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen. Søkes også godkjent for spesialistutdanning i Endokrinologi og indremedisin.

Innhold/Læringsmål: Vitenskapelig og dokumentert kunnskap om det stadig økende helseproblemet overvekt – utredning og intervensjon. Kurset vil bli lagt opp interaktivt med gruppearbeid, kasuistikker og diskusjoner.

HJERTER I ALLMENNPRAKSIS-utfordringer og muligheter

FULLTEGNET

Tid: Søndag 4. mars kl 16.00  – onsdag 7. mars  kl 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningskandidater

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 25

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 25 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Emner:

 • Utredning av hypertensjon – fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering
  Behandling av hypertensjon- ikke-farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg.
 • Renal sympatisk denervering – effektiv behandling eller placeboeffekt?
 • EKG – rytme og morfologi.
 • Kardiale bilyder – hva kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.
 • Koronar hjertesykdom – moderne behandling illustrert av kasuistikker.
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
  Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker eller implantert defibrillator (ICD).
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Radiofrekvensablasjon ved atrieflimmer og andre arytmier.
 • Hjertesvikt i grenselandet mellom første- og annenlinjetjenesten.
 • Å leve med et nytt hjerte – en hjertetransplantert forteller sin historie.
 • Antikoagulasjon og platehemmere anno 2014.
 • Trening i kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – prinsipper og effekt.
 • Salt, omega 3 og Middelhavsdiett – hva betyr kost og tilskudd i hjertemedisinsk sammenheng.
TIRSDAG 6. MARS KL 09.00 – FREDAG 9. MARS
GRUNNKURS A – Allmennlegen og fastlegekontoret. Introduksjonskurs som bør tas som det første i grunnkursrekken.
FULLTEGNET
NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 – en 6 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Tirsdag 6.mars kl 09.00 – fredag 9.mars kl 12.00.

Kursledelse/ansvarlig: Steinar Westin, fastlege ved Mathesongården legesenter og professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, Trondheim.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Antall timer: 29 kurstimer. I tillegg kommer 5 timer forberedende nettkurs, samt 1 time audit av egen praksis i forkant av samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål:

 1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en ”allmennmedisinsk identitet”.
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.
 1. Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultasjonsferdigheter
 1. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid.
 1. Allmennmedisinske arbeidsmetoder
 • Kjenne til hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.
 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.
 1. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger.
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.

Del 1: Nettkursets innhold:

 • 1A: Regelverket og fastlegekontoret, 2 timer; Rammeverket for fastlegeordningen; lov, forskrift og avtaler
 • 2A: Legevakt, 1 time; Lover og regler, legevaktens oppgaver, organisering av legevakt
 • 3A: Helfo, 2 timer; Blå resept, regelverk for individuell stønad, andre stønadsområder, regelverk om refusjon og direkte oppgjør, takstsystemet
GRUNNKURS D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
FULLTEGNET
Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset arrangeres i tett samarbeid med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Kursdeltageren skal få kjennskap til og lære å bruke verktøy til kvalitetssikring av egen praksis. Kurset gir innføring i ulike metoder for allmennmedisinsk forskning og en introduksjon til hvor kursdeltageren kan ta kontakt for hjelp til veiledning og finansiering av forskning fra egen praksis. Det gis innføring i de ulike nivåene av vitenskapelig litteratur samt databaser og nettsider der man kan oppdatere seg faglig. I kurset vil man gjennom langsgående gruppearbeid gjennomgå innholdet i kurset praktisk ved å gå ”fra idé til prosjekt».

Tid: Tirsdag 6.mars kl 09.00 – fredag 9.mars kl 15.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Timer: 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Læringsmål

 1. Fra forskning til praksis
 • Hvor finner jeg svar på spørsmålet mitt? Om søk i tilgjengelige databaser.
 • Hvordan holde seg kontinuerlig faglig oppdatert?
 • Oppsummert kunnskap. Om retningslinjer og kilder.
 • Kritisk lesning av publisert viten og presentasjoner.
 • Hvordan omsette ny viten til praksis?
 • Hvordan forholde seg til pasienter som har funnet medisinsk informasjon på internett?
 1. Fra idé til prosjekt
 • Finnes det ikke svar på spørsmålet mitt? Hvordan designe et forskningsprosjekt?
 • Etiske overveielser. Helseforskningsloven.
 • Økonomiske muligheter som finnes for forskning i allmennpraksis.
 1. Refleksjon over egen praksis, Kvalitetsarbeid
 • Hvordan gjør jeg det? Audit.
 • Redskaper til analyse og refleksjon over egen praksis.
 • Fra kvalitetssikring til forskning.
 • Erfaringsbasert vs. kunnskapsbasert medisin.
 • Kritisk holdning til legemiddelinformasjon.
 1. Forskning i allmennmedisin
 • Kort vei fra forskning til praksis?
 • Hvordan komme i gang?
 • Ulike metoder. Kvantitative og kvalitative.
 • ”Litt” statistikk.
 • ”Mitt prosjekt”. Forskende allmennleger forteller.
 • De allmennmedisinske universitetsmiljøene.
 • Forskningens plass i spesialistutdannelsen.
 1. Problemstillinger ved multifarmasi
 • Kjennskap til begrepet multifarmasi, hvilke problemstillinger som kan oppstå og hva man kan gjøre for å unngå dette.
 • Betydningen av å holde medisinlister oppdatert og være seg bevisst farer som interaksjoner, bivirkninger og forbigående indikasjon for behandlingen
ONSDAG 7. MARS KL 14.00 – FREDAG 9. MARS KL 12.00
ENDOKRINOLOGI I ALLMENNMEDISIN

FULLTEGNET

Tid: Onsdag 7.mars kl 14.00 – fredag 9. mars  kl 12.00

Kursledelse/kursansvarlig: Dr. med., spes. i endokrinologi Pål Holm, Bergen

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere.

Antall timer: 20

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen endokrinologi med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Deltakerne oppfordres til å medbringe kasuistikker/prøvesvar til diskusjon i plenum.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS

FULLTEGNET

Tid: Onsdag 7. mars kl 14.00 – fredag 9. mars kl 13.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialiteten i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kursledelse/kursansvarlig: Privatpraktiserende gynekolog Kristin Offerdal PhD, Trondheim, medvirkende forøvrig: overleger ved Kvinneklinikken, St. Olavs universitetssykehus i Trondheim og privatpraktiserende gynekologer i Trondheim

Antall timer: 18 timer

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i gynekologi i spesialiteten allmennmedisin

Læringsmål:

 • Å oppdatere legen innen prevensjon og problemstillinger omkring klimakteriet.
 • Å gi legen trening i cytologi- og endometrie-prøvetaking samt innsetting av hormonspiral og prevensjonsimplantat.
 • Å gi legen kunnskaper om utredning og behandling av blødningsproblemer, vulvo-vaginale plager samt underlivssmerter i allmennpraksis.
 • Å informere om behandlingsmuligheter ved infertilitet.
 • Å øke kunnskap om nyere behandlingsprinsipper ved urininkontinens (medisinsk og kirurgisk).
 • Å gi oversikt over det metabolske syndrom og PCOS og deres betydning for kvinner i fruktbar alder.
 • Å gjøre legen i stand til å ta målrettede hormonprøver og tolke svarene ved ulike hormonforstyrrelser.
 • Å gi informasjon om HPV-problematikken.

Å øke kunnskap innen sexologiske problemstillinger.

LØRDAG 10. MARS KL 08.30 – SØNDAG 11. MARS KL 15.30
LEGEVAKTMEDISIN
Tid: Lørdag 10. mars kl 08.30 – til søndag 11. mars kl 16.30

Kursansvarlig: David McDonagh., Overlege v/ Trondheim Legevakt og ved Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Målgruppe: Leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for Legevaktmedisin,

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdommer på en legevakt

KURS UKE 11

SØNDAG 11. MARS KL 16.00 – ONSDAG 14. MARS KL 12.00
GRUNNKURS C: Allmennlegen og helsefremmende arbeid
FULLTEGNET
NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 8 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 22 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål

 1. Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid
 • Kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid, på individnivå og gruppenivå, det vil si primær-, sekundær- og tertiærforebygging, hvorav fastlegen særlig bidrar i de to sistnevnte.            Delmål: Forebyggende helsearbeid blant gravide (inkl. program for svangerskapsomsorg) 2.Forebyggende helsearbeid blant barn og unge (inkl. vaksinasjonsprogrammet og temaet barn og unge som pårørende)
 1. Problemstillinger ved supplerende undersøkelser og screening
 • Kjennskap til kriterier for screeningundersøkelser
 • Kjennskap til begrepene overdiagnostikk/ overbehandling
 • Være bevisst på hva som er kostnad/nytte/risiko ved aktuell undersøkelse.
 • Grenseoppgang mellom sykeliggjøring av befolkning og nytte ved å finne risikanter.
 1. Omsorg for egen og kollegas helse
 • Kjenne til mulige farer i faget (for eksempel: traumatisk opplevelse på jobb, utbrenthet, klagesaker, alvorlig sykdom og rusmisbruk) og vite hvordan man skal håndtere dette og søke hjelp hvis det skulle oppstå hos en selv eller kollega.

 

Nettkurs som må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

2C: Smittevern, 1 t ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forbyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Tilgang til nettkursene: Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

PASIENTNÆR ULTRALYD - Del 1

FULLTEGNET

Tid: Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 40

Antall timer: 21 timer

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din. Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands on og veiledning på kursdagene.

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

Kursmateriale

 • Videoforelesningsvideoer fra Ultrasound Leadership Academy (sendes i eget vedlegg med linker i PDF).
 • Ebok: Introduction to Bedside Ultrasound 1 + 2. Lastes ned til iPad (1 og 2) eller Inkling (1 og 2 eller begge for alle plattformer – iPad, iPhone, Android, PC, Mac).

Emner

Fysikk – Aorta – DVT – Nyrer – Galle – – UL i allmennpraksis – Graviditet – MSK – Komme i gang – Injeksjon av skulder – Lunge – FAST – Hjerte

KLINISK EMNEKURS I PEDIATRI

FULLTEGNET

Dato: Søndag 11.mars k l16.00– onsdag 14.mars kl 12.00

Kursansvarlige: Seksjonsoverlege Lars Høsøien Skanke, St Olavs Hospital

Antall timer: 27

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri

Målsetting: Kurset vil i størst mulig grad forsøke å gi konkrete råd som kan benyttes i hverdagen. Alle forelesere er tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital. Vi legger til rette for å benytte kasuistikker, ta gjerne med egne kasuistikker dersom du har problemstillinger som du mener kan være relevante for andre kursdeltakere. Det kan komme endringer i tidspunkt for foredragene. Alle foredragsholderne er glade for å diskutere aktuelle tema fra sine forelesninger over en kopp kaffe i lunsjen.

FYSIKASLSK MEDISIN
Hva skal fastlegen gjøre med vonde rygger, skuldersmerter, bekken og hofteplager? Matnyttig kunnskap i allmennpraksis for riktig og rask diagnostikk og behandling av disse vanligste plager hos fastlegen.

Dato: Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 13.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Målgruppe: Fastleger og allmennpraktiserende leger som ledd i spesialisering eller oppdatering. Utdanningskandidater og spesialister i Fysikalsk medisin og rehab.

Antall timer: 29

Godkjenninger: Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen

Innhold/Læringsmål: Det vil bli gått igjennom klinisk og dokumenterte undersøkelsesteknikker for riktig diagnostikk. Valg av riktig behandling – hva fastlegen kan gjøre selv inkl. injeksjonsteknikker.
Kurset er lagt opp interaktivt med kasuistikker, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltagerne vil få undersøke faktiske pasienter.

ONSDAG 14. MARS KL 14.00 – FREDAG 16. MARS KL 12.00
PASIENTNÆR ULTRALYD - Del 2 (point of care ultrasound)

Tid: Onsdag 14.mars kl 16.00 – fredag 16.mars kl 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 40

Antall timer: 18

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av syke pasienter i primærhelsetjenesten bla a fastlegekontor, legevakt, KAD mm.

Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til leger som bruker UL i sin praksis.

Emner: Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet –  UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne – Vaskulær tilgang, Kuler og klumper – Tyroidea – Gravidkontroller – 2. og 3. trimester – Fremmedlegemer- RUSH – Magesmerter – Testikler – Enkle nerveblokkader

PRAKTISK DERMATOLOGI I ALLMENNPRAKSIS

FULLTEGNET

Dato: Onsdag 14.mars kl 14.00 – Fredag 16.mars kl 13.00

Kursledelse: Spesialister i dermatologi Trine Lilly Halvorsen og Morten Nyrud, Kolbotn Hudlegekontor, Kolbotn

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og annet helsepersonell med interesse for fagområdet.

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen dermatologi med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis.

Timer: 17

Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 17 kurstimer for videre- og etterutdannelsen i spesialiteten allmennmedisin

OBLIGATORISK KURS I AKUTTMEDISIN

FULLTEGNET

Dato: onsdag 14.mars kl 14.00 – fredag 16.mars kl 13.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, legevaktsleger, sykepleiere og ambulansepersonell

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital, NTNU og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital og NTNU

Timer: 17

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 17 poeng og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstand en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

Antall deltakere: Max 30

ONSDAG 14. MARS KL 14.00 – LØRDAG 17. MARS KL 12.00
GRUNNKURS B - Allmennlegens roller og samarbeidspartnere
NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs B del 1 – en 10 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Dato: onsdag 14.mars kl 14.00 – lørdag 17.mars kl 12.00

Kursansvarlig/kursleder: Anders Rosvoldaunet, allmennlege, Trondheim

Timer: 25 kurstimer. I tillegg kommer 10 timer forberedende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursoppstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 25 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål:

 1. Allmennlegens roller
 • Kjenne til allmennlegens mange roller og at de kan være til dels motstridende.
 • Særlig kjennskap til rollen som behandler, forebygger, portvakt, sakkyndig, koordinator, bedriftsleder og Rollen som bedriftsleder, fastlege, helsestasjonslege og legevaktslege er omtalt i grunnkurs A, forebygger i grunnkurs C og forsker i grunnkurs D.
 1. Allmennlegen som forvalter
 • Kjenne til forvaltningsrollen med hovedvekt på samarbeid med NAV; sykemelding og uføretrygd herunder sakkyndighetsrollen
 • «Portvakt kontra Døråpner» til helsetjenestetilbud i både kommune og sykehus
 • Kjenne til etiske aspekter rundt prioritering av fastlegens ressurser, hvordan håndterer man dårligere «etterspørrere» av helsetjenester og svake grupper som kan være vanskelig å hjelpe. NSAMS 7 teser inkludert «Gi mest til dem som trenger det mest».
 1. Samhandling i egen kommune og med 2.linjetjenesten
 • Samhandling mellom 1. og 2.linjetjenesten, PKO, samhandlingsreformen.
 • Tilsynslege på sykehjem eller i halvannenlinjetjeneste; oppgaver og ansvarsfordeling.
 • Samarbeid med andre instanser i primærhelsetjenesten: Hjemmesykepleien, sykehjem, helsestasjon, jordmor, kommunal psykiatritjeneste og ruskonsulenter.
 • Samarbeid med lokale aktører: kommunal helseenhet, pårørende/verge, barnehage, skole, BUP, PPT, barnevern, NAV, tiltaksteam, kriseteam, politi.
 • Oppfølging av kronisk syke. Samhandling, koordinatorrolle, ansvarsgrupper, individuell plan.
 • Henvisninger: Når, innhold og hastegrad. Fritt sykehusvalg. Private tilbud. Laveste effektive omsorgsnivå (LEON).
 1. Jus som styrer allmennlegens arbeid
 • Lover og regler som allmennlegen må forholde seg til i arbeidslivet.
 • Plikter og rettigheter for allmennlegen og pasienten, etiske grenseoppganger.
 • Klagesaker og tilsynssaker fra Statens helsetilsyn/Fylkeslegen.
 1. Sosiale og økonomiske ordninger for allmennlegen
 • Kjenne til forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende allmennleger (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP).
 • Kjenne til rettshjelpsordningen for allmennleger i Legeforeningen.

Forberedende nettkurs består av 10 timer som må gjennomføres før samlingen.

1B: NAV, 5 timer; Sykemeldingskurs, 3 timer, NAV og andre ytelser, 2 timer

2B: Innføring i helserett, 3 timer; Helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, lov og psykisk helsevern, dokumentasjonsplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt, attester og erklæringer, sakkyndig og vitne

3B: Allmennlegen og barnevern, 2 timer; Utredning av omsorgssvikt, bekymringsmelding, samarbeid med barneverntjenesten