Velg en side

Grunnkurs A/EU-kurs 1: Allmennmedisin

Tirsdag 5. mars – fredag 8. mars 2019

Praktisk info


Grunnkurs A: Allmennlegen og fastlegekontoret.  Introduksjonskurs som bør tas som det første i grunnkursrekken.

NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 – en 6 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Tirsdag 5. mars – fredag 8. mars 2018

Kursledelse/ansvarlig: Steinar Westin, fastlege ved Mathesongården legesenter og professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, Trondheim.

Kursledelse/ansvarlig: Steinar Westin, fastlege ved Mathesongården legesenter og professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, Trondheim.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Antall timer: 29 kurstimer. I tillegg kommer 5 timer forberedende nettkurs, samt 1 time audit av egen praksis i forkant av samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursbeskrivelse

Grunnkurs A regnes som selve introduksjonskurset og bør tas som første kurs i kursserien. Det legges vekt på å gi en innføring i hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis, innsikt i Helfos rolle, takstbruk og refusjonsordninger, i tillegg til innføring i lover, regler og forskrift som regulerer praksisdrift og legevaktsarbeid. Kurset består av 35 kurstimer: 5 timer forberedende nettkurs, audit av egen praksis i forkant av kurset, 1 kurstime og 29 kurstimer på fire dagers samling samt audit av egen praksis i forkant av kurset, 1 kurstime.

Læringsmål

 1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en ”allmennmedisinsk identitet”.
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.
 1. Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultasjonsferdigheter
 1. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid.
 1. Allmennmedisinske arbeidsmetoder
 • Kjenne til

  Antall timer: 29 kurstimer. I tillegg kommer 5 timer forberedende nettkurs, samt 1 time audit av egen praksis i forkant av samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises.

  hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.

 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.
 1. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger.
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.

Del 1: Nettkursets innhold:

 • 1A: Regelverket og fastlegekontoret, 2 timer; Rammeverket for fastlegeordningen; lov, forskrift og avtaler
 • 2A: Legevakt, 1 time; Lover og regler, legevaktens oppgaver, organisering av legevakt

Program

Program

Tirsdag 06. mars

08.30
Registrering – kaffe/te. Deltakerne leverer inn bevis for nettkurs.

09.00
Kursåpning: Felles for grunnkurs A og D. Orientering ved kurslederne Steinar Westin og Geir W. Jacobsen

09.15
Hva kan allmennleger selv bidra med for å styrke faget sitt?
Ståle O. Sagabråten, kommunelege i Hallingdal

10.00
Pause

10.15
Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Steinar Westin

10.45
Forskning og praksis – plenumsdiskusjon med Ståle O. Sagabråten

11.00
Pause

Grunnkurs A forts. – identitet som allmennlege (vi deler salen for hhv grunnkurs A og D)

11.15
Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis – og hvorfor bli spesialist på «det allmenne»?
– Utvikling, historikk, særtrekk, samfunnsperspektiv. Steinar Westin

12.00
Identitet som allmennlege – hvilke erfaringer har man ved å være allmennlege
– Summegrupper i dialog med Ståle O. Sagabråten

12.30
Lunsj

13.30 
Sykdomspanoramaet i allmennmedisin – det allmennmedisinske terrenget. Allmennmedisinsk epidemiologi med utgangspunkt i audit fra egen praksis
Ståle O. Sagabråten og Steinar Westin

14.15
Frustrasjoner i faget: allmennmedisinens sterke og svake sider. Summegrupper – Ståle O. Sagabråten/Steinar Westin

15.00
Pause

15.30
Allmennmedisin i internasjonalt perspektiv: Foreninger, tidsskrifter, konferanser, faglige foreninger, nettsteder og internasjonale nettverk. Johann A. Sigurdsson, professor i allmennmedisin i Reykjavik og ved NTNU

16.30
Bokdisk, med presentasjon av allmennmedisinens klassikere. Trenger vi en felles leseliste – en «allmennmedisinsk kanon?». Sigurdsson og Westin

17.00
Slutt for dagen

Onsdag 07. mars

Arbeidsmetoder. Lege-pasientforholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis.
Ved Linn Getz og Bente Prytz Mjølstad (fastlege og førsteamanuensis ved ISM/NTNU), Johann A Sigurdsson

08.30
Hvorfor bry seg med å utvikle et språk for konsultasjonen?
Linn Getz og Bente Prytz Mjølstad

09.15
Konsultasjonen som arbeidsverktøy. Linn Getz og Bente Prytz Mjølstad
– Konsultasjonsmodeller (pasientsentrert metode)
– Hvordan avklare hva pasienten helst vil oppnå med legebesøket?
– De fem F’ene (pasientperspektivet)
– Innledende rollespill i plenum (- og journalnotat til senere gruppearbeid)
– Når kommunikasjon blir utfordrende.

10.00
Kaffepause

10.30
Gruppearbeid med rollespill. Getz/Mjølstad/Sigurdsson

12.00
Lunsj
Fri-ettermiddag for ski (alpint eller bortover), lesning (tips: innholdet i kurspermen), eller annet

16.00
Erfaringer fra gruppearbeidet, hvordan gi tilbakemelding til gruppene? Kan vi bli bedre?
– Åpne og lukkede spørsmål
– legers og pasienters kroppsspråk
– kulturelle forskjeller – hvordan bruke tolk?
plenum ved Getz/Mjølstad

17.15
Pause

17.30
Legekontoret som arena for veiledning for studenter og turnusleger
Getz/Mjølstad

18.00
Hva med journalnotatene, PSOAP etc? – bør pasienter ha tilgang til allmennlegejournalen sin på nett?
Steinar Westin og Linn Getz

18.30
Slutt for dagen

Torsdag 8. mars

08.30
Fra pasientmøter til diagnose og journal. Om den allmennmedisinske klassifikasjonen ICPC. Steinar Westin

09.00
Kan man telle hoste? Fortellingen om en refusert doktorgrad, ulike vitenskapssyn og forarbeidet til vårt diagnosesystem ICPC. Steinar Westin

Med spørsmål/diskusjon om ICPC

09.30
Pause
Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift. Legevaktsarbeid.

09.45
Oppstart i praksis. (Basert på nettkurset «Regelverket for fastlegekontoret»)

Innledende gruppearbeid med utgangspunkt i kursdeltakernes egne erfaringer – inntreden i (gruppe) praksis, vikariater, organisering/oppgavedeling, hverdagen på legekontoret, oppfylle forskriftskrav. Presentasjon av «Oppstarthåndbok i allmennpraksis» utarbeidet av ALIS-utvalget.

Fastlege ved Sørbyen legesenter Torstein Sakshaug og Steinar Westin

10.15
Diskusjon – evt spørsmål knyttet til nettkurset. Sakshaug

10.30
Kaffepause

10.45
Allmennmedisinens plass i helsetjenesten – hvor stramme rammer og forskrifter? Fastlegeforskriften.

Torstein Sakshaug m/plenum

11.15
Pause

11.30
Daglig drift. Organisering av hverdagen ved legekontoret. Timebøker, ø.hjelp,         telefontilgjengelighet, hjemmebesøk, interne møter, E-kommunikasjon med pasienter og samarbeidspartnere.

Torstein Sakshaug m/plenum

12.00
Lunsj

Fri-ettermiddag for ski eller annet.

16.00
Presentasjon av HELFO. Elektronisk legeoppgjør. Riktig takstbruk og betydningen av dokumentasjon. Vanlige problemstillinger ved bruk av Normaltariffen.

HELFO ved Torill Nydal

16.45
Pause

Legevaktsarbeid

17.00
Legevaktarbeid. Faglige problemstillinger på legevakt. Akutte medisinske og kirurgiske utfordringer på Legevakt. Organisering av legevakt som del av allmennlegetjenesten.

Spørsmål fra nettkurset «Legevaktsarbeid»

David McDonagh, Legevaktsjef ved Trondheim legevakt, overlege ved Ortopedisk skadepoliklinikk St Olavs Hospital

18.00
Pause

18.15.
Legevaktarbeid forts. Gruppearbeid/diskusjon. David McDonagh

18.30
Slutt for dagen

Festmiddag kl 20 på Skifer hotell

Fredag 09. mars

Mer fra Helfo. Allmennmedisinens plass i helsetjenesten

08.30
Forhåndsgodkjent og individuell refusjon av legemidler (blåreseptordningen). Vet vi nok om bidragsordningen § 5-22?

HELFO ved Eline Fannemel

09.15
Pause

09.30
Hvorfor fikk vi en samhandlingsreform? St meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. «Rett behandling – på rett sted – til rett tid». Anders Grimsmo, professor NTNU/Institutt for samfunnsmedisin

10.15
Utvikling og innføring av pasientsentrerte og helhetlige forløp i kommunene. Anders Grimsmo.

11.00
Kaffepause

10.30
Hvordan har kommunene tatt hånd om utskrivningsklare pasienter? Anders Grimsmo

11.15
Erfaringer med etablering av et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, «KAD»-senger. Anders Grimsmo

11.45
Evaluering av kurset, – og vel hjem!

12.00
Lunsj