Praktisk info


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs B del 1 – en 10 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Dato: onsdag 14.mars kl 14.00 – lørdag 17.mars kl 12.00

Kursansvarlig/kursleder: Anders Rosvoldaunet, allmennlege, Trondheim

Timer: 25 kurstimer. I tillegg kommer 10 timer forberedende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursoppstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 25 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål:

 1. Allmennlegens roller
 • Kjenne til allmennlegens mange roller og at de kan være til dels motstridende.
 • Særlig kjennskap til rollen som behandler, forebygger, portvakt, sakkyndig, koordinator, bedriftsleder og Rollen som bedriftsleder, fastlege, helsestasjonslege og legevaktslege er omtalt i grunnkurs A, forebygger i grunnkurs C og forsker i grunnkurs D.
 1. Allmennlegen som forvalter
 • Kjenne til forvaltningsrollen med hovedvekt på samarbeid med NAV; sykemelding og uføretrygd herunder sakkyndighetsrollen
 • «Portvakt kontra Døråpner» til helsetjenestetilbud i både kommune og sykehus
 • Kjenne til etiske aspekter rundt prioritering av fastlegens ressurser, hvordan håndterer man dårligere «etterspørrere» av helsetjenester og svake grupper som kan være vanskelig å hjelpe. NSAMS 7 teser inkludert «Gi mest til dem som trenger det mest».
 1. Samhandling i egen kommune og med 2.linjetjenesten
 • Samhandling mellom 1. og 2.linjetjenesten, PKO, samhandlingsreformen.
 • Tilsynslege på sykehjem eller i halvannenlinjetjeneste; oppgaver og ansvarsfordeling.
 • Samarbeid med andre instanser i primærhelsetjenesten: Hjemmesykepleien, sykehjem, helsestasjon, jordmor, kommunal psykiatritjeneste og ruskonsulenter.
 • Samarbeid med lokale aktører: kommunal helseenhet, pårørende/verge, barnehage, skole, BUP, PPT, barnevern, NAV, tiltaksteam, kriseteam, politi.
 • Oppfølging av kronisk syke. Samhandling, koordinatorrolle, ansvarsgrupper, individuell plan.
 • Henvisninger: Når, innhold og hastegrad. Fritt sykehusvalg. Private tilbud. Laveste effektive omsorgsnivå (LEON)
 1. Jus som styrer allmennlegens arbeid
 • Lover og regler som allmennlegen må forholde seg til i arbeidslivet.
 • Plikter og rettigheter for allmennlegen og pasienten, etiske grenseoppganger.
 • Klagesaker og tilsynssaker fra Statens helsetilsyn/Fylkeslegen.
 1. Sosiale og økonomiske ordninger for allmennlegen
 • Kjenne til forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende allmennleger (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP).
 • Kjenne til rettshjelpsordningen for allmennleger i Legeforeningen.

Forberedende nettkurs består av 10 timer som må gjennomføres før samlingen.

1B: NAV, 5 timer; Sykemeldingskurs, 3 timer, NAV og andre ytelser, 2 timer

2B: Innføring i helserett, 3 timer; Helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, lov og psykisk helsevern, dokumentasjonsplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt, attester og erklæringer, sakkyndig og vitne

3B: Allmennlegen og barnevern, 2 timer; Utredning av omsorgssvikt, bekymringsmelding, samarbeid med barneverntjenesten

Program

Program

Onsdag 14. mars

14:00 Velkommen til grunnkurs B. Innlevering av nettkursbevis før kurset starter. v/Anders Spakmo Rosvoldaunet

14:15 Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell – Utvikle forståelse rundt teori som er presentert i nettkurs v/ JA-avd i Dnlf

15:00 Gruppearbeid: Informasjonshåndtering – plikter og rettigheter v/ JA-avd i Dnlf + erfaren allmennlege

15:45 Kaffepause

16:00 Gjennomgang av gruppearbeid. Informasjonshåndtering – plikter og rettigheter v/JA-avd i Dnlf + erfaren allmennlege

16:45 «Hjelp- jeg har fått en klage». Diskusjon basert på case i nettkurs v/Fylkeslege/Statens helsetilsyn og JA-avdelingen

17:30 Kaffepause

17:45 God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil V/ JA-avd + erfaren allmennlege

19:00 Rettshjelpordningen for allmennleger v/JA-avd i Dnlf

19:45 Slutt for dagen

Torsdag 15. mars

08:30 Forsikrings- og pensjonsordningen for privatpraktiserende leger V/ SOP

09:15 Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikring. V/ Njål Flem Mæleand (spesialist i allmennmedisin, ROL NAV) og Hans Bøe (NAV)

09:45 SYKEMELDINGSPRAKSIS. Diskusjon fra nettkurs. Kasuistikker som illustrerer utfordrende problemstillinger, aktivitetskrav v/NFM og HB

11:00 Kaffepause

11:15 Gruppearbeid: Tiltak og virkemidler mot langvarig sykdomsfravær og uførhet.
Omskolering. v/ NFM og HB

12:00 LUNSJ/SKIPAUSE

16:00 Ung & ufør v/ NFM og HB

16:45 Yrkesskade og yrkessykdom v/ NFM og HB

17:15 Fravær og ytelser uten sykemelding: Pleie og omsorgspenger, barselsenger etc. v/ NFM og HB

17:45 Kaffepause

18:15 Varig nedsatt arbeidsevne. Skade og sykdom. v/NFM og HB

18:45 Slutt for dagen

Fredag 16.mars

09:00 «Den gode henvisning». Når, hvor, innhold og hastegrad. «Den gode epikrisen». v/Representant fra St. Olavs Hospital

10:00 Kaffepause

10:15 Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester. LEON **) og halvannenlinjetjenester.
v/ Kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune

11:15 Samhandling/-arbeid om barn og unge i kommunen. «Slik gjør vi det hos oss». Dele erfaringer/gruppearbeid – evt kasuistikker v/Kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune

12:00 – 16:00 LUNSJ/SKIPAUSE

16:00 Gode pasientforløp. Oppfølging av kroniske pasienter. Felles ansvar; Ansvarsfordeling, samhandling og koordinator-rolle v/Kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune

17:00 Barn i fokus. Samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste, PPT. v/Leder PPT + erfaren allmennlege

17:45 Kaffepause

18:00 Samarbeid om skrøpelige pasienter;(eldre, psykiatri). «Slik gjør vi det hos oss». Dele erfaringer/gruppearbeid, evt. kasuistikker v/Kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune

18:45 Samarbeidspartnere i kommunen rundt eldre pasienter. Hjemmesykepleien, sykehjem, psykiatritjeneste i kommunen, akuttplasser i kommunen. v/Kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune

19:15 Slutt for dagen

Lørdag 17.mars

09:00 Allmennlegens roller: Allmennleger har mange roller, noen kan være til dels motstridende. Hvordan løser man det? v/Erfaren allmennlege

10:00 Kaffepause

10:15 Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser. NSAMs 7 teser («Gi mest til de som trenger det mest»?) v/Erfaren allmennlege

11:15 – 11:45 Avslutning: Kursevaluering og utdeling av Kursbevis