Hjerter i Allmennpraksis – utfordringer og muligheter

Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6. mars kl. 12.00

Praktisk info


Tid: Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6. mars kl. 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningkandidater

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 24

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 24 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Emner:

 • Hypertensjon – fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering
 • Behandling av hypertensjon- ikke-farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg.
 • EKG – rytme og morfologi.
 • Kardiale bilyder – hva kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.
 • Koronar hjertesykdom – stabile og ustabile tilstander.
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
 • Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker eller implantert defibrillator (ICD)?
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Antikoagulasjon og platehemmere anno 2019.
 • Hjertesvikt – utredning, behandling og oppfølging.
 • Trening som medisin – prinsipper og effekt.
 • Kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – livsstil og medikamenter.
 • Hjertemedisinske frontlinjer.

 

Kurskomite:

Overlege PhD Ole Chr. Mjølstad*)

Overlege PhD Espen Holte*)

Overlege Olav M. Leiren*)

Overlege dr.med. Rune Mo*)

 

Øvrige foredragsholdere:

Professor dr.med. Stein Hallan**)

Overlege PhD Espen Holte*)

Overlege dr.med. Jan P. Loennechen*)

Overlege PhD Ane C. Dale*)

Overlege Harald Edsberg***)

Overlege Marcel D. Moufack*)

Spesialsykepleier Marit I. Husby*)

Pasient/daglig leder Stian Gullaksen

Overlege Elisabeth K. Vesterbekkmo*)

Prof. dr.med. Rune Wiseth*)

 

*) Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

**) Avdeling for nyresykdommer, St. Olavs Hospital

***) Medisinsk avdeling, Orkdal Sykehus

Program

Søndag 3. mars

16.00-16.15:   Hjerter i allmennpraksis – program og målsetting. (Mo)

16.15-17.00:   Hypertensjon – hva er nytt i reviderte europeiske retningslinjer 2018? (Mo)

17.00-17.30:   Kaffepause.

17.30-18.15:   Utredning av hypertensjon og hypertensiv organskade. (Mo)

18.15-19.00:   Effektiv medikamentell blodtrykksbehandling – hvordan skal vi nå behandlingsmålet? (Hallan)

 

 

Mandag 4. mars

08.00-08.45:  Hjerteultralyd i allmennpraksis. (Mjølstad)

08.45-09.30:   Pacemaker og ICD – enkel klinisk trouble shooting. (Mjølstad)

09.30-10.00:   Kaffepause. 

10.00-10.45:  Bilyder – hva kan det være, og hvem skal til ekkokardiografi?  (Holte)

10.45-11.30:  Feber og bilyd – har pasienten endokarditt ? (Holte)

 

11.30-16.00:   Lunsj

 

16.00-16.30:   Hjertebank – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi. (Dale)

16.30-17.00:   Synkope – banal hendelse eller livstruende sykdom. (Dale)

17.00-17.30:   Kaffepause

17.30-18.00:   Platehemmere og antikoagulasjon – hvem skal ha hva og når? (Loennechen)

18.00-18.30:   Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling. (Loennechen)

18.30-19.30:   Arytmier i kasuistikker. (Loennechen)

 

 

Tirsdag 5. mars

08.00-08.45:   Kronisk hjertesvikt – diagnose og utredning. (Mo)

08.45-09.30:   Praktiske forhold ved medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt. (Mo)

09.30-10.00:   Ikke-medikamentell hjertesviktbehandling – livsstil, instrumentelle og operative muligheter. (Mo)

10.00-10.30:   Kaffepause

10.30-11.00:   Hjertesviktpoliklinikk – i grenselandet mellom primærhelsetjeneste og sykehus. (Husby)

11.00-11.30:   Å leve med nytt hjerte – en hjertetransplantert forteller sin historie. (Gullaksen)

 

11.30-16.00    Lunsj

 

16.00-16.45:   Brystsmerter – kan det være alvorlig ? (Edsberg)

16.45-17.15:   Stabil koronarsykdom – utredning og medikamentell behandling. (Leiren)

17.15-17.45:   Akutt koronarsykdom – hva er viktig før innleggelse? (Leiren)

17.45-18.00:   Kaffepause

18.00-18.45:   EKG – morfologi, iskemi og arytmi. (Moufack)

18.45-19.30:   EKG – kollokvium med kasuistikker. (Moufack)

 

 

ONSDAG 6. mars

 

08.00-08.30:   Høyt kolesterol – hva nå? (Vesterbekkmo)

08.30-09.00:   Trening i hjertemedisinsk primær- og sekundærprofylakse. (Vesterbekkmo)

09.00-09.30:   Kost og kosttilskudd – betyr det noe? (Vesterbekkmo)

09.30-10.00    Kaffepause

10.00-11.00:   Kursprøve med gjennomgang og evaluering av kurset. (Mo).

11.00-11.30:   Hjertemedisinske frontlinjer og fremtidsperspektiver (Wiseth).