GRUNNKURS A – Allmennlegen og fastlegekontoret

Introduksjonskurs som bør tas som det første i grunnkursrekken.

Tirsdag 3. mars kl. 09.00 – fredag 6. mars kl. 12.00

Praktisk info


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 – en 6 timers forberedende del.

Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til Grunnkurs A del 1 OBL – Nettkurs.

Grunnkurs A regnes som selve introduksjonskurset og bør tas som første kurs i kursserien. Det legges vekt på å gi en innføring i hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis, innsikt i Helfos rolle, takstbruk og refusjonsordninger, i tillegg til innføring i lover, regler og forskrift som regulerer praksisdrift og legevaktsarbeid.

Tid: Tirsdag 3.mars 09.00 – fredag 6.mars 12.00.

Kursledelse/ansvarlig: Steinar Westin, mangeårig fastlege ved Mathesongården legesenter og professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, Trondheim.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Antall timer: 29 kurstimer. I tillegg kommer 5 timer forberedende nettkurs, samt 1 time audit av egen praksis i forkant av samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål

 1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en ”allmennmedisinsk identitet”.
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.

 

 1. Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultasjonsferdigheter

 

 1. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid.

 

 1. Allmennmedisinske arbeidsmetoder
 • Kjenne til hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.
 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.

 

 1. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger.
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.

 

Del 1: Nettkursets innhold:

 • 1A: Regelverket og fastlegekontoret, 2 timer; Rammeverket for fastlegeordningen; lov, forskrift og avtaler
 • 2A: Legevakt, 1 time; Lover og regler, legevaktens oppgaver, organisering av legevakt
 • 3A: Helfo, 2 timer; Blå resept, regelverk for individuell stønad, andre stønadsområder, regelverk om refusjon og direkte oppgjør, takstsystemet

Program

Tirsdag 03. mars

Faget allmennmedisin

08.30  Registrering – kaffe/te. Deltakerne leverer inn bevis for nettkurs.

09.00 Kursåpning: Orientering ved kurslederne Steinar Westin

09.15  Hva kan allmennleger selv bidra med for å styrke faget sitt?  Ståle O. Sagabråten, kommunelege i Hallingdal

10.00  Pause

10.15 Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Steinar Westin

10.45 Forskning og praksis – plenumsdiskusjon med Ståle O. Sagabråten

11.00  Pause

11.15 Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis – og hvorfor bli spesialist på «det allmenne»?

            – Utvikling, historikk, særtrekk, samfunnsperspektiv. Steinar Westin

12.00 Identitet som allmennlege – hvilke erfaringer har man ved å være allmennlege

            Summegrupper i dialog med Ståle O. Sagabråten

12.30  Lunsj

13.30  Sykdomspanoramaet i allmennmedisin – det allmennmedisinske terrenget. Allmennmedisinsk epidemiologi med utgangspunkt i audit fra egen praksis

Ståle O. Sagabråten og Steinar Westin

14.15 Frustrasjoner i faget: allmennmedisinens sterke og svake sider. Summegrupper – Ståle O. Sagabråten/Steinar Westin

15.00 Pause

15.30 Allmennmedisin i internasjonalt perspektiv: Foreninger, tidsskrifter, konferanser, faglige foreninger, nettsteder og internasjonale nettverk. Steinar Westin, basert på forarbeid ved Johann A. Sigurdsson, professor i allmennmedisin i Reykjavik og ved NTNU

16.30 Bokdisk, med presentasjon av allmennmedisinens klassikere. Trenger vi en felles leseliste – en «allmennmedisinsk kanon»? Steinar Westin

17.00 Slutt for dagen

 

 

Onsdag 4. mars

Konsultasjonen i allmennpraksis. Kommunikasjon.

Mål: Økt bevissthet rundt pasientsentrert metode og kommunikasjonsferdigheters rolle i konsultasjonen. Innsikt i egen personlig «kommunikasjonsstil». Få ideer om hvordan man kan videreutvikle seg. Bruk av tolk i konsultasjon.

Ved Linn Getz, lege og professor og Bente Prytz Mjølstad, fastlege og førsteamanuensis, begge ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Del 1

08.30 – 09.30           Velkommen. Mentimeter.

 Krasjkurs i konsultasjonsmodeller, pasientsentrert metode

09.30 – 10.00           Bruk av tolk, kultursensitivitet på legekontoret

10.00 – 10.30           Kaffe/te

10.30 – 12.00          Rollespillverksted. kommunikasjonsutfordringer i praksis

Åpne og lukkede spørsmål

Legers og pasienters kroppsspråk

Diskusjon: rollespill i plenum

 

12.00 -16.00             Fri-ettermiddag for ski (alpint eller bortover), lesning (tips: innholdet i kurspermen), eller annet.

 

Del 2 

16.00-17.15             Kommunikasjonsutfordringer forts. Rollespillverksted, interaktiv undervisning

17.15-17.30             Pause

17.30-18.00             Oppsummering og diskusjon, erfaringer fra kursdagen

18.00-18.30              Hva med journalnotatene, PSOAP etc? – bør pasienter ha tilgang til allmennlegejournalen sin på nett?  Steinar Westin og Linn Getz

18.30  Slutt for dagen

Torsdag 5. mars

Legevaktarbeid

08.30  Faglige problemstillinger på legevakt. Akutte medisinske og kirurgiske utfordringer på legevakt. Organisering av legevakt som del av allmennlegetjenesten

Spørsmål fra nettkurset «Legevaktarbeid»

Fastlege ved Sørbyen legesenter og tillitsvalgt Torstein Sakshaug

09.30 Pause

 Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift.

09.45  Oppstart i praksis. (Basert på nettkurset «Regelverket for fastlegekontoret»)

Innledende gruppearbeid med utgangspunkt i kursdeltakernes egne erfaringer – inntreden i (gruppe) praksis, vikariater, organisering/oppgavedeling, hverdagen på legekontoret, oppfylle forskriftskrav. Presentasjon av «Oppstarthåndbok i allmennpraksis» utarbeidet av ALIS-utvalget.

Torstein Sakshaug og Steinar Westin

10.15 Diskusjon – evt spørsmål knyttet til nettkurset. Sakshaug

10.30 Kaffepause

10.45 Allmennmedisinens plass i helsetjenesten – hvor stramme rammer og forskrifter? Fastlegeforskriften.

Torstein Sakshaug m/plenum

11.15 Pause

11.30 Daglig drift. Organisering av hverdagen ved legekontoret. Timebøker, ø-hjelp, telefontilgjengelighet, hjemmebesøk, interne møter, e-kommunikasjon med pasienter og samarbeidspartnere.

Torstein Sakshaug m/plenum

 

12.00 Lunsj Fri-ettermiddag for ski eller annet.

 

16.00 Forhåndsgodkjent og individuell refusjon av legemidler (blåreseptordningen). Vet vi nok om bidragsordningen § 5-22?  farmasøyt Bente Kvernberg, Helfo

16.45  Pause

17.00  Fra pasientmøter til diagnose og journal. Om den allmennmedisinske klassifikasjonen ICPC. Steinar Westin

17.30  Kan man telle hoste? Fortellingen om en refusert doktorgrad, ulike vitenskapssyn og forarbeidet til vårt diagnosesystem ICPC. Steinar Westin

            Med spørsmål/diskusjon om ICPC

18.30  Slutt for dagen

 

 

Fredag 06. mars

Mer fra Helfo. Allmennmedisinens plass i helsetjenesten

08.30 Presentasjon av Helfo. Elektronisk legeoppgjør. Riktig takstbruk og betydningen av dokumentasjon. Vanlige problemstillinger ved bruk av Normaltariffen. Sølvi Fjellsetnes, Helfo

09.15 Pause

09.30 Hvorfor fikk vi en samhandlingsreform? St meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. «Rett behandling – på rett sted – til rett tid».      Anders Grimsmo, professor NTNU/Institutt for samfunnsmedisin

10.15 Utvikling og innføring av pasientsentrerte og helhetlige forløp i kommunene.        Anders Grimsmo.

11.00 Kaffepause

10.30  Hvordan har kommunene tatt hånd om utskrivningsklare pasienter? Anders Grimsmo

11.15  Erfaringer med etablering av et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, «KAD»-senger. Anders Grimsmo

11.45 Evaluering av kurset, – og vel hjem!

Påmelding

Påmelding