GRUNNKURS B - Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

Onsdag 11.mars kl. 13.00 – fredag 13.mars kl. 17.00

Praktisk info


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs B del 1 – en 10 timers forberedende del.

Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til Grunnkurs B del 1 OBL – Nettkurs.

 

Tid: Onsdag 11.mars kl. 13.00 – fredag 13.mars kl. 17.00

Kursansvarlig/kursleder: Anders Rosvoldaunet, allmennlege, Trondheim

Antall timer: 25 kurstimer. I tillegg kommer 10 timer forberedende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursoppstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

 

Læringsmål:

 1. Allmennlegens roller
 • Kjenne til allmennlegens mange roller og at de kan være til dels motstridende.
 • Særlig kjennskap til rollen som behandler, forebygger, portvakt, sakkyndig, koordinator, bedriftsleder og Rollen som bedriftsleder, fastlege, helsestasjonslege og legevaktslege er omtalt i grunnkurs A, forebygger i grunnkurs C og forsker i grunnkurs D.

 

 1. Allmennlegen som forvalter
 • Kjenne til forvaltningsrollen med hovedvekt på samarbeid med NAV; sykemelding og uføretrygd herunder sakkyndighetsrollen
 • «Portvakt kontra Døråpner» til helsetjenestetilbud i både kommune og sykehus
 • Kjenne til etiske aspekter rundt prioritering av fastlegens ressurser, hvordan håndterer man dårligere «etterspørrere» av helsetjenester og svake grupper som kan være vanskelig å hjelpe. NSAMS 7 teser inkludert «Gi mest til dem som trenger det mest».

 

 1. Samhandling i egen kommune og med 2.linjetjenesten
 • Samhandling mellom 1. og 2.linjetjenesten, PKO, samhandlingsreformen.
 • Tilsynslege på sykehjem eller i halvannenlinjetjeneste; oppgaver og ansvarsfordeling.
 • Samarbeid med andre instanser i primærhelsetjenesten: Hjemmesykepleien, sykehjem, helsestasjon, jordmor, kommunal psykiatritjeneste og ruskonsulenter.
 • Samarbeid med lokale aktører: kommunal helseenhet, pårørende/verge, barnehage, skole, BUP, PPT, barnevern, NAV, tiltaksteam, kriseteam, politi.
 • Oppfølging av kronisk syke. Samhandling, koordinatorrolle, ansvarsgrupper, individuell plan.
 • Henvisninger: Når, innhold og hastegrad. Fritt sykehusvalg. Private tilbud. Laveste effektive omsorgsnivå (LEON).

 

 1. Jus som styrer allmennlegens arbeid
 • Lover og regler som allmennlegen må forholde seg til i arbeidslivet.
 • Plikter og rettigheter for allmennlegen og pasienten, etiske grenseoppganger.
 • Klagesaker og tilsynssaker fra Statens helsetilsyn/Fylkeslegen.

 

 1. Sosiale og økonomiske ordninger for allmennlegen
 • Kjenne til forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende allmennleger (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP).
 • Kjenne til rettshjelpsordningen for allmennleger i Legeforeningen.

 

Forberedende nettkurs består av 10 timer som må gjennomføres før samlingen.

1B: NAV, 5 timer; Sykemeldingskurs, 3 timer, NAV og andre ytelser, 2 timer

2B: Innføring i helserett, 3 timer; Helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, lov og psykisk helsevern, dokumentasjonsplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt, attester og erklæringer, sakkyndig og vitne

3B: Allmennlegen og barnevern, 2 timer; Utredning av omsorgssvikt, bekymringsmelding, samarbeid med barneverntjenesten

Program

Onsdag 11. mars

 

13:00    Velkommen v/Anders Spakmo Rosvoldaunet

13:15    Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell – Utvikle forståelserundt teori som er presentert i nettkurs ved spesialrådgiver/advokat Stine Kathrin Tønsaker og spesialrådgiver/advokatfullmektig Siri Næsheim, Avdeling Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening.

14:00    Gruppearbeid: Informasjonshåndtering – plikter og rettigheter ved Tønsaker/Næsheim og fastlege/spesialist i allmennmedisin Torstein Sakshaug

14:45    Kaffepause

15:00    Gjennomgang av gruppearbeid. Informasjonshåndtering – plikter og rettigheter ved Tønsaker/Næsheim/Sakshaug

15:45    «Hjelp- jeg har fått en klage». Diskusjon basert på case i nettkurs ved Tønsaker/ Næsheim og representant fra Fylkeslegen i Trøndelag

16:30    Kaffepause

16:45    God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil ved Tønsaker/ Næsheim/Sakshaug

18:00    Rettshjelpsordningen for allmennleger ved Tønsaker/Næsheim

18:45    Kaffepause

19:00  Allmennlegens roller: Allmennleger har mange roller, noen kan være til dels motstridende. Hvordan løser man det? v/ Rosvoldaunet.

20:00   Slutt for dagen

 

 

Torsdag 12. mars

 

08:45    Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikring. Ved spesialist i allmennmedisin, /rådgivende overlege Njål Flem Mæland og Hans Bøe, NAV.

09:15    SYKEMELDINGSPRAKSIS. Diskusjon fra nettkurs. Kasuistikker som illustrerer utfordrende problemstillinger, aktivitetskrav ved Mæland/Bøe.

10:30    Kaffepause

10:45    Gruppearbeid: Tiltak og virkemidler mot langvarig sykdomsfravær og uførhet. Omskolering. ved Mæland/Bøe.

 

11:30    LUNSJ/SKIPAUSE

 

15:30    Ung og ufør ved Mæland/Bøe.

16:15    Yrkesskade og yrkessykdom ved Mæland/Bøe.

16:45    Fravær og ytelser uten sykemelding: Pleie og omsorgspenger, barselsenger etc. ved Mæland/Bøe.

17:15    Kaffepause

17:30    Varig nedsatt arbeidsevne. Skade og sykdom. Ved Mæland/Bøe.

18:15    Forsikrings- og pensjonsordningen for privatpraktiserende leger ved Hildegunn Dallan, Sykelønns- og pensjonsordningen for leger (SOP), Den norske legeforening

19:15    Slutt for dagen

 

 

Fredag 13. mars

 

08:30    Gode pasientforløp. Oppfølging av kroniske pasienter. Felles ansvar; Ansvarsfordeling, samhandling og koordinator-rolle. Ved kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune.

09.30    Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester. LEON **) og halvannenlinjetjenester ved Røsstad.

10:15    Pause

10:30    Samarbeid om skrøpelige pasienter;(eldre, psykiatri). «Slik gjør vi det hos oss». Dele erfaringer/gruppearbeid, evt. kasuistikker. Ved Røsstad.

11:15    Samarbeidspartnere i kommunen rundt eldre pasienter. Hjemmesykepleien, sykehjem, psykiatritjeneste i kommunen, akuttplasser i kommunen. Ved Røsstad.

12:00    Lunsj

13:00    «Den gode henvisning». Når, hvor, innhold og hastegrad. «Den gode epikrisen». Ved Tor Åm, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital

14:00    Pause

14:15    Samhandling/-arbeid om barn og unge i kommunen. «Slik gjør vi det hos oss». Dele erfaringer/gruppearbeid – evt kasuistikker. Ved Tove Rosset, Oppdal kommune

14:45    Barn i fokus. Samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste og PPT. ved fastlege/spesialist i allmennmedisin Anders Spakmo Rosvoldaunet

15:45    Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser. NSAMs 7 teser («Gi mest til de som trenger det mest»?) Ved Rosvoldaunet.

16:45-17:00      Avslutning: Kursevaluering og utdeling av kursbevis

Påmelding

Påmelding