Grunnkurs C - Allmennlegen og helsefremmende arbeid

Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.00

Praktisk info


FULLTEGNET – send en epost til pmlopd@dinkonferansepartner.no for mulighet til å stå på venteliste.


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 8 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til Grunnkurs C del 1 OBL – Nettkurs.

Tid: søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Marit Rye, Edda legesenter, Trondheim; Geir Wenberg Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU Trondheim; Magne Nylenna, Folkehelseinstituttet, Oslo

Tema som blir dekket, jf. fotnote*

·        Forebyggende og helsefremmende arbeid som samfunnsoppdrag

·        Gruppe- og individrettet forebyggende helsearbeid

·        Screeningprogrammer

·        Vold i nære relasjoner

·        Det gode liv som allmennlege

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs, jf. fotnote**

Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Maks. antall deltakere: 60. Kurset vil ha et tydelig innslag av egenaktivitet og deltakerne blir plassert i faste grupper á 6 under hele kurset. Det forventes at deltakerne tenker gjennom aktuelle problemstillinger, og tar med eksempler fra egen praksis og erfaringer fra nettkurset.

Fotnoter

*https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/allmennmedisin/anbefalt-utdanningsplan

**Nettkurs som må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

2C: Smittevern, 1 t ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forebyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Tilgang til nettkursene: Gå til Grunnkurs C del 1 OBL – Nettkurs.

Program

Søndag 8. mars

Moderator: Geir Jacobsen

Tid Tema Undervisere
1600-1615 Velkommen – Innledning – Enkle begrepsavklaringer Geir W. Jacobsen
1615-1700 COVID-19 – Trusselbildet per mars 2020 Smittevernlege Eli O. Sagvik
1700-1715 Pause  
1715-1745 Hva er forsvarlig forskriving av vanedannende legemidler? Harald Sundby
1745-1830 Gruppearbeid med utgangspunkt i disse to problemstillingene og mulige dilemmaer det kan skape for allmennlegen. Kursledere
1830-1900 Diskusjon/Gjennomgang Alle
1900 Slutt for dagen  

 

 

Mandag 9. mars

Moderator: Marit Rye

Tid Tema Undervisere
0830-1000 Kunnskapsgrunnlaget for forebygging Magne Nylenna
1000-1015 Pause  
1015-1200 Forebyggende arbeid blant større barn og ungdom. Allmennlegens plass og erfaring Kari Jensen, Nina Stiklestad Holmen, Sara Therskelsen Lundseng
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter  
1600-1730 Screening: Prinsipper og etiske dilemmaer i praksis Trond Markestad
1730-1745 Pause  
1745-1845 Faglige og etiske utfordringer i møte med vaksineskeptiske personer, – særlig foreldre Finn Høivik
1845 Slutt for dagen  


 

Tirsdag 10. mars

Moderator: Magne Nylenna

Tid Tema Undervisere
0830-0915

Du får en pasient på kontoret som røyker og øker i vekt

Om å forebygge tilbakefall/forverring av en kjent livsstilssykdom i lys av utviklingen av folkehelsa

Steinar Krokstad
0915-1000 Du får en pasient på kontoret som virker engstelig og deprimert – «ABC i mental helse» for folkehelsa Krokstad
1000-1015 Pause  
1015-1100

Livsstilsendring – «Bare du» – Et hjelpemiddel

fra Helsedirektoratet

Astrid Nylenna
1100-1110 Pause  
1110-1200 Utfordringer i svangerskapsomsorgen – Allmennlegens rolle

Elisabeth Balstad Magnussen/

Marit Rye

1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter  
Tid Tema Undervisere
1600-1630

«Fastlegens rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid – som utøver og lyttepost»

Presentasjon av en fersk forskningsrapport og diskusjon

Anders Grimsmo

 

1630-1640 Pause  
1640-1730

Gruppearbeid om fastlegens rolle (se over).

Diskusjon og gjennomgang

Grimsmo/

Kursledere

1730-1745 Pause  
1745-1900 Vold og overgrep som grunnlag for senere helsesvikt blant kvinner. Interaktivt med erfaringer fra egen praksis*

Berit Schei

 

1900 Slutt for dagen  

 

 

 

Ons. 11. mars (halv dag)

Moderator: Geir Jacobsen

Tid

 

Undervisere

0830-1000

Hvordan kan allmennlegen oppdage, vurdere og håndtere den  suicidale pasienten?

Erlend Hem

1000-1015

Pause

 

1015-1100

Utbrenthet blant leger – Kan det forhindres?

Torstein Sakshaug

1115-1145

Hva gjør man når kollegaen ser ut til å «ramle utenfor»?

Kort rollespill/Diskusjon

Sakshaug/Hem/ Høivik

1145-1200

Kursevaluering – Slutt

 

1200

Lunsj

 

 

1 Med forbehold om endringer

Påmelding

Påmelding