Grunnkurs C - Allmennlegen og helsefremmende arbeid

Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.00

Praktisk info


FULLTEGNET – send en epost til pmlopd@dinkonferansepartner.no for mulighet til å stå på venteliste.


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 8 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til Grunnkurs C del 1 OBL – Nettkurs.

Tid: søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Marit Rye, Edda legesenter, Trondheim; Geir Wenberg Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU Trondheim; Magne Nylenna, Folkehelseinstituttet, Oslo

Tema som blir dekket, jf. fotnote*

·        Forebyggende og helsefremmende arbeid som samfunnsoppdrag

·        Gruppe- og individrettet forebyggende helsearbeid

·        Screeningprogrammer

·        Vold i nære relasjoner

·        Det gode liv som allmennlege

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs, jf. fotnote**

Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Maks. antall deltakere: 60. Kurset vil ha et tydelig innslag av egenaktivitet og deltakerne blir plassert i faste grupper á 6 under hele kurset. Det forventes at deltakerne tenker gjennom aktuelle problemstillinger, og tar med eksempler fra egen praksis og erfaringer fra nettkurset.

Fotnoter

*https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/allmennmedisin/anbefalt-utdanningsplan

**Nettkurs som må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

2C: Smittevern, 1 t ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forebyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Tilgang til nettkursene: Gå til Grunnkurs C del 1 OBL – Nettkurs.

Program

Søndag 8. mars

Moderator: Geir Jacobsen

Tid Tema Undervisere
1600-1630 Velkommen – Innledning – Enkle begrepsavklaringer Geir Jacobsen
1630-1700 Førerkortattester: Forebygging av hva og for hvem?

Fylkeslege Kristine Asmervik

 

1700-1715 Pause  
1715-1745 Hva er forsvarlig forskriving av vanedannende legemidler? Harald Sundby
1745-1830 Gruppearbeid med utgangspunkt i disse to problemstillingene og mulige dilemmaer det kan skape for allmennlegen. Bruk eksempler fra egen praksis. Forelesere/ Kursledere
1830-1900 Diskusjon/Gjennomgang Alle
1900 Slutt for dagen  

 

 

Mandag 9. mars

Moderator: Marit Rye

Tid Tema Undervisere
0830-1000 Kunnskapsgrunnlaget for forebygging Magne Nylenna
1000-1015 Pause  
1015-1200 Forebyggende arbeid blant større barn og ungdom. Allmennlegens plass og erfaring Kari Jensen, Nina Stiklestad Holmen,  Skolelege, Marit Rye
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter  
1600-1730 Screening: Prinsipper og etiske dilemmaer i praksis Trond Markestad
1730-1745 Pause  
1745-1845 Faglige og etiske utfordringer i møte med vaksineskeptiske personer, – særlig foreldre

Eli O. Sagvik/

Finn Høivik

1845 Slutt for dagen  
         

 

 

Tirsdag 10. mars

Moderator: Magne Nylenna

Tid Tema Undervisere
0830-0915

Du får en pasient på kontoret som røyker og øker i vekt

Om å forebygge tilbakefall/forverring av en kjent livsstilssykdom i lys av utviklingen av folkehelsa

Steinar Krokstad
0915-1000 Du får en pasient på kontoret som virker engstelig og deprimert – «ABC i mental helse» for folkehelsa Krokstad
1000-1015 Pause  
1015-1100

Livsstilsendring – «Bare du» – Et hjelpemiddel

fra Helsedirektoratet

Astrid Nylenna
1100-1110 Pause  
1110-1200 Utfordringer i svangerskapsomsorgen – Allmennlegens rolle

Elisabeth Balstad Magnussen/

Marit Rye

1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter  
     
1600-1645

Gruppearbeid: Hva kan det bety for deg som allmennlege at:

«Legen skal kunne avdekke forhold ved levevaner, nærmiljø og arbeidsliv av betydning for liv, helse og pasientens tilgang til nødvendige helsetjenester *. Bruk eksempler fra egen praksis

Kursledere

1645-1730 Diskusjon/Gjennomgang Alle
1730-1745 Pause  
1745-1900 Vold og overgrep som grunnlag for senere helsesvikt blant kvinner. Interaktivt med erfaringer fra egen praksis

Berit Schei

1900 Slutt for dagen  
       

 

 

Onsdag 11. mars

Moderator: Geir Jacobsen

Tid Tema Undervisere
0830-1000 Hvordan kan allmennlegen oppdage, vurdere og håndtere den suicidale pasienten? Erlend Hem
1000-1015 Pause  
1015-1100 Utbrenthet blant leger – Kan det forhindres? Harald Sundby
1115-1145

Hva gjør man når kollegaen ser ut til å «ramle utenfor»?

Kort rollespill/Diskusjon

Sundby/Hem/Finn Høivik
1145-1200 Kursevaluering – Slutt  

 

Med forbehold om endringer

Påmelding

Påmelding