Grunnkurs C

10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

Praktisk info


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 10 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Søndag 10. mars kl. 16.00 – onsdag 13. mars kl. 12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises.

 

Læringsmål:

  1. Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid
  • Kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid, på individnivå og gruppenivå, det vil si primær-, sekundær- og tertiærforebygging, hvorav fastlegen særlig bidrar i de to sistnevnte.            Delmål: Forebyggende helsearbeid blant gravide (inkl. program for svangerskapsomsorg) 2.Forebyggende helsearbeid blant barn og unge (inkl. vaksinasjonsprogrammet og temaet barn og unge som pårørende)
  1. Problemstillinger ved supplerende undersøkelser og screening
  • Kjennskap til kriterier for screeningundersøkelser
  • Kjennskap til begrepene overdiagnostikk/ overbehandling
  • Være bevisst på hva som er kostnad/nytte/risiko ved aktuell undersøkelse.
  • Grenseoppgang mellom sykeliggjøring av befolkning og nytte ved å finne risikanter.
  1. Omsorg for egen og kollegas helse

Kjenne til mulige farer i faget (for eksempel: traumatisk opplevelse på jobb, utbrenthet, klagesaker, alvorlig sykdom og rusmisbruk) og vite hvordan man skal håndtere dette og søke hjelp hvis det skulle oppstå hos en selv eller kollega.

 

Nettkurs må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

 2C: Smittevern, 1 timer ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forbyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Tilgang til nettkursene: Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Program

Program kommer