Velg en side

Grunnkurs C - Del 2

11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 12.00

Praktisk info


NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 10 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Læringsmål:

  1. Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid
  2. Problemstillinger ved supplerende undersøkelser og screening
  3. Omsorg for egen og kollegas helse

Nettkurs må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

Tilgang til nettkursene: Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

 2C: Smittevern, 1 timer ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forbyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Program

Del 1: Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid. Livsstilsendring

Søndag 11. mars

Tid Tema Undervisningsform
1600-1630 Velkommen – Innledning – Noen enkle regneeksempler Kursleder; enkel øving
1630-1800

Hvordan kan begrepene forebyggende og helsefremmende arbeid forstås? Hvor ligger ansvaret?

Befolkningsstrategier vs. individfokus

Kommuneoverlege Betty Pettersen, Trondheim
1800-1815 Pause
1815-1915 Hva er de store folkehelseutfordringene, sett fra allmennlegens plass Betty Pettersen

Mandag 12. mars

Tid Tema Undervisningsform
0830-0915
  1. Kunnskapsgrunnlaget for forebygging
  2. Ulike tiltak for livsstilsendring på gruppenivå, spesielt «nudging» (vennlig dulting) som «en systematisk måte å påvirke menneskers atferd på gjennom små, hverdagslige virkemidler uten å frata dem valgfriheten»
Professor/Direktør Magne Nylenna, UiO/Nasjonalt Folkehelseinstitutt
0915-0930 Pause
0930-1200 Livsstilsendring – lar det seg gjennomføre og dokumenteres i praksis? Fastlege/Første-amanuensis Torbjørn Øien, Trondheim
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter

Del 2. Forebyggende helsearbeid i et livsløpsperspektiv

Tid Tema Undervisningsform
1600-1645 Hvordan kan allmennlegen oppdage, vurdere og håndtere den suicidale pasienten?

Forelesning, eksempler, diskusjon

Erlend Hem

1645-1715 Pause

 

1715-1915 Utfordringer i svangerskapsomsorgen – Allmennlegens rolle

Forelesning, praktiske retningslinjer

Elisabeth Magnussen (Obst.), Trondheim

Bente Mjølstad (Allm.-med.), Trondheim

 

Tirsdag 13. mars

Tid Tema Undervisningsform
0830-1000 Forebyggende arbeid blant større barn og ungdom Innledning, kasuistikker, plenumsdiskusjoner Kari Jensen/Nina Stiklestad Holmen
1000-1015 Pause
1015-1115 Forebyggende arbeid blant større barn og ungdom, forts. Forts.
1115-1200 Faglige og etiske utfordringer i møte med vaksineskeptiske foreldre Helsesøster
1200-1500 Lunsj – Uteaktiviteter

Del 3. Det gode liv som allmennlege. Screeningprogrammer

Tid Tema Undervisningsform
Det gode liv som lege
1500-1645

Hva skal til for å være en god allmennlege og trives med det?

Todelt: PÅ og UTENFOR jobben

Hvordan oppnå et godt liv som allmennlege?

Todelt: PÅ og UTENFOR jobben

Hva gjør man når kollegaen ser ut til å «ramle utenfor»?

Hjelpe- og støtteordninger for leger

Finn Høiby/Ketil Espnes

Presentasjon og innledning

Gruppearbeid, ulike oppgaver basert på vanlig forekommende utfordringer

Oppsummering av gruppearbeid, diskusjon.

Orientering om tilbud og tiltak

1645-1700 Pause
1700-1745 Vold og overgrep som grunnlag for senere helsesvikt Berit Schei, Trondheim

Onsdag 14. mars

Tid Tema Undervisningsform
Screeningprogrammer
0830-1000 Nytte og ulempe av organisert screening – Eksempel: Det norske mammografiprogrammet

Forelesning, diskusjon

Roar Johnsen, Trondheim

1000-1015 Pause
1015-1115 Etiske dilemmaer ved organisert screening – Eksempel: Non-invasiv prenatal test (NIPT) i Norge

Innledning – pro/contra, diskusjon

Trond Markestad, V. Toten/Bergenv

1115-1145 Kursevaluering – Slutt
1200 Lunsj