Grunnkurs C

10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

 

Praktisk info


FULLTEGNET

 

NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs C del 1 – en 8 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til Grunnkurs C del 1 OBL 2018 – Nettkurs.

Tid: 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl.12.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål

  1. Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid
  • Kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid, på individnivå og gruppenivå, det vil si primær-, sekundær- og tertiærforebygging, hvorav fastlegen særlig bidrar i de to sistnevnte

Delmål: 1. Forebyggende helsearbeid blant gravide (inkl. program for svangerskapsomsorg) 2.Forebyggende helsearbeid blant barn og unge (inkl. vaksinasjonsprogrammet og temaet barn og unge som pårørende)

 

  1. Problemstillinger ved supplerende undersøkelser og screening
  • Kjennskap til kriterier for screeningundersøkelser
  • Kjennskap til begrepene overdiagnostikk/ overbehandling
  • Være bevisst på hva som er kostnad/nytte/risiko ved aktuell undersøkelse.
  • Grenseoppgang mellom sykeliggjøring av befolkning og nytte ved å finne risikanter.

 

  1. Omsorg for egen og kollegas helse
  • Kjenne til mulige farer i faget (for eksempel: traumatisk opplevelse på jobb, utbrenthet, klagesaker, alvorlig sykdom og rusmisbruk) og vite hvordan man skal håndtere dette og søke hjelp hvis det skulle oppstå hos en selv eller kollega.

 

 

Nettkurs som må gjennomføres før samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart.

1C: Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste, 2 timer: Yrkessykdom og yrkesskade, arbeidsmiljøloven, aktuelle lover og forskrifter

2C: Smittevern, 1 t ; Allmennlegens oppgaver, relevant lovverk, hygiene

3C: Svangerskapsomsorg, 2 timer: Nasjonale faglige retningslinjer, svangerskapskontrollene, helsekortet, kompliserende tilstander, sykmelding

4C: Barne- og ungdomshelse, – 2 timer (modul 1+2); Vaksinasjonsprogrammet, helsestasjonsarbeid, forbyggende helsearbeid

5C:  Barn som pårørende, 1 time; Barns behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kartlegging og aktuelle tiltak, relevant lovverk.

Tilgang til nettkursene: Gå til Grunnkurs C del 1 OBL 2018 – Nettkurs.

 

Program

Søndag 10.mars (halv dag)

Tid Tema Underviser(e)
1600-1630 Velkommen – Innledning – Noen enkle regneeksempler Kursleder; enkel øving
1630-1730 Hvordan kan begrepene forebyggende og helsefremmende arbeid forstås?

 

Betty Pettersen
1730-1745 Pause
1745-1830 Hva er de store folkehelseutfordringene, sett fra allmennlegens plass Betty Pettersen
1830 Slutt for dagen

 

 

Mandag 11.mars

Tid Tema Underviser(e)
0830-1000 a.       Kunnskapsgrunnlaget for forebygging

b.       Ulike tiltak for livsstilsendring på gruppenivå, spesielt «nudging» (vennlig dulting) som «en systematisk måte å påvirke menneskers atferd på gjennom små, hverdagslige virkemidler uten å frata dem valgfriheten»

Magne Nylenna
1000-1015 Pause
1015-1200 Forebyggende arbeid blant større barn og ungdom. Allmennlegens plass Kari Jensen, Nina Stiklestad Holmen, Betty Pettersen
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1730 Vold og overgrep som grunnlag for senere helsesvikt blant kvinner Berit Schei
1730-1745 Pause
1745-1900 Utfordringer i svangerskapsomsorgen – Allmennlegens rolle Elisabeth Balstad Magnussen & Ingvild Vatten Alsnes
1900 Slutt for dagen

 

Tirsdag 12. mars

Tid Tema Undervisere
0815-0945 Hvordan kan allmennlegen oppdage, vurdere og håndtere den  suicidale pasienten? Erlend Hem
0945-1000 Pause  
1000-1110 Livsstilsendring (i) – lar det seg gjennomføre og dokumenteres i praksis?

Livsstilsendring (ii) – «Bare du»

Torbjørn Øien (i)

 

Astrid Nylenna(ii)

1110-1120 Pause  
1120-1200 Faglige og etiske utfordringer i møte med vaksineskeptiske foreldre Eli Sagvik
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter  
  Det gode liv som lege  
1600-1650 Mulighetene er mange –  overvintringslege i Antarktis for eksempel!

«Bofast i Antarktis» er et kåseri og et fotografispill fra allmennlegen som gjorde nettopp det. Der fant hun et nytt landskap som speilet hennes egne indre landskap.

Tori Flaatten Halvorsen,

 

1650-1700 Pause  
1700-1800 Hvordan bruke fotografering som en del av legelivet og privatlivet? Forts.
1800 Kort pause

 

 
1805-1830 Hva gjør man når kollegaen ser ut til å «ramle utenfor»?

Hjelpe- og støtteordninger for leger

Ketil A. Espnes

 

1830 Slutt for dagen  

Onsdag 13. mars (halv dag)

Screeningprogrammer

0830-1000 Utfordringer med vurderinger nytte av organisert screening – Eksempel: Det norske mammografi-programmet

 

Roar Johnsen
1000-1015 Pause
1015-1115 Etiske dilemmaer ved organisert screening – Belyst ved eksempler som er relevant i allmennpraksis John-Arne Skolbekken
1115-1145 Kursevaluering – Slutt
1200 Lunsj