Hjerter i Allmennpraksis – utfordringer og muligheter

Søndag 1. mars kl. 16.00 – onsdag 4. mars kl. 12.00

Praktisk info


Tid: Søndag 1.mars kl. 16.00 – onsdag 4.mars kl. 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningskandidater i indremedisinske spesialiteter.

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 25

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 25 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Kurskomite:

Overlege PhD Ole Chr. Mjølstad*)
Overlege PhD Espen Holte*)
Overlege Olav M. Leiren*)
Overlege dr.med. Rune Mo*)

Emner:

 • Hypertensjon – fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering
 • Behandling av hypertensjon- ikke-farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg.
 • EKG – rytme og morfologi.
 • Kardiale bilyder – hva kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.
 • Koronar hjertesykdom – stabile og ustabile tilstander.
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
 • Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker og implantert defibrillator (ICD)?
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Antikoagulasjon og platehemmere anno 2020.
 • Hjertesvikt – utredning, behandling og oppfølging.
 • Trening som medisin – prinsipper og effekt.
 • Kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – livsstil og medikamenter.
 • Hjertemedisinske frontlinjer.

Program

Søndag 1. mars

16.00-16.15:   Hjerter i allmennpraksis – program og målsetting. Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital. 

16.15-17.00:   Hypertensjon – hva er konsekvensen av nye europeiske retningslinjer fra 2018? Mo

17.00-17.30:   Kaffepause.

17.30-18.15:   Grunnleggende utredning av hypertensjon og hypertensiv endeorganskade. Mo

18.15-19.00:   Effektiv medikamentell blodtrykksbehandling – hvordan skal vi nå behandlingsmålet? Stein Hallan, prof. dr.med., Avdeling for nyresykdommer, St. Olavs hospital

 

Mandag 2. mars

08.00-08.45:  Hjerteultralyd i allmennpraksis – quo vadisOle Chr. Mjølstad, overlege PhD, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.          

08.45-09.30:   Pacemaker og ICD – hva er viktig for allmennlegen? Mjølstad

09.30-10.00:   Kaffepause.                   

10.00-10.45:   Hjertebank – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.  Ane C. Dale, overlege PhD, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.          

10.45 – 11.30 Synkope – banal hendelse eller livstruende sykdom? Dale

 

11.30-16.00:   Lunsj

 

16.00-16.30:   Oppdatering av retningslinjer for hjertesvikt fra 2019, diagnose og utredning. Mo

16.30-17.00    Å leve med nytt hjerte – en hjertetransplantert forteller sin historie. Stian Gullaksen

17.00-17.30:   Kaffepause

17.30-18.00:   Platehemmere og antikoagulasjon – hvem skal ha hva og når? Jan P. Loennechen, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

18.00-18.30:   Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.Loennechen

18.30-19.30:   Arytmier i kasuistikker. Loennechen

Tirsdag 3. mars

08.00-08.45:   Praktiske poeng ved medikamentell behandling av hjertesvikt. Mo

08.45-09.15:   Ikke-medikamentelle tiltak ved hjertesvikt – livsstil, instrumentelle og operative muligheter. Mo

09.15-09.30:   Benstrekk

09.30-10.00:   Hjertesviktpoliklinikk – i grenselandet mellom primærhelsetjeneste og sykehus. Marit I. Husby, spesialsykepleier, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.                                                                                     

10.00-10.15:   Kaffepause

10.15-11.00:   Bilyder – hva kan det være, og hvem skal til ekkokardiografi?  Espen Holte, overlege PhD, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

11.00-11.45:  Feber og bilyd – har pasienten endokarditt? Holte

 

11.45-16.00    Lunsj

 

16.00-16.45:   Brystsmerter – kan det være alvorlig? Harald Edsberg, overlege, Orkdal sykehus

16.45-17.15:   Stabil koronarsykdom – utredning og medikamentell behandling. Olav M. Leiren, overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

17.15-17.45:   Akutt koronarsykdom – hva er viktig før innleggelse? Leiren

17.45-18.00:   Kaffepause

18.00-18.45:   EKG – morfologi, iskemi og arytmi. Marcel D. Moufack, overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

18.45-19.30:   EKG – kollokvium med kasuistikker. Moufack

 

 

ONSDAG 4. mars

08.00-08.30:   Høyt kolesterol – hva nå?  Elisabeth K. Vesterbekkmo, overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

08.30-09.00:   Trening i hjertemedisinsk primær- og sekundærprofylakse. Vesterbekkmo

09.00-09.30:   Kost og kosttilskudd – betyr det noe? Vesterbekkmo

09.30-10.00    Kaffepause

10.00-11.00:   Kursprøve og evaluering. Mo

 11.00-11.30:   Hjertemedisinske frontlinjer og fremtidsperspektiver. Rune Wiseth, prof.dr.med./klinikksjef, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

Påmelding

Påmelding